Staňte sa súčasťou príbehu

Som aktivista, rodič a Novomešťan, ktorému záleží na mieste, kde žije. Preto som sa rozhodol kandidovať na starostu našej mestskej časti Nové Mesto. Staňte sa súčasťou príbehu zmeny Nového Mesta.

Prispejte finančne

Témy pre Nové Mesto

Identita a kultúra

S pojmom Novomešťanka a Novomešťan sa dnes stretávame len na pozvánkach na rôzne miestne kultúrne podujatia. Inak sú tieto pomenovania bez obsahu. Naša mestská časť potrebuje svoju samostatnú značku – identitu postavenú na našom priemyselnom dedičstve a unikátnych obytných komplexoch.

 • identita Nového Mesta – prostredníctvom obsiahleho procesu zadefinujeme identitu Nového Mesta, ktorá bude definovať kto sme, čo charakterizuje našu mestskú časť a na čo môžeme byť hrdí.
 • spoznajme Nové Mesto – nadviažeme spoluprácu so sprievodcami s cieľom poskytovať pravidelné spoznávacie prechádzky po Novom Meste najmä pre Novomešťanky a Novomešťanov.
 • ochrana toho čo nás charakterizuje – zameriame sa na konzerváciu, prípadne revitalizáciu industriálnych, vojenských, vodárenských a ďalších pamätihodností.
 • ako ďalej TV Nové Mesto a Hlas Nového Mesta – prehodnotíme zmluvné vzťahy najmä vo vzťahu k TV Nové Mesto a implementujeme zmeny, ktoré posunú Hlas bližšie k informovaniu o dianí v mestskej časti.
 • rôznorodosť v kultúrnom stredisku – prehodnotíme program kultúrneho strediska s cieľom zvýšiť rôznorodosť programu pre najrôznejšie vekové či záujmové skupiny.
 • Nová Tržnica a jej budúcnosť – Nová Tržnica sa stane samostatným právnym subjektom a budeme hľadať spôsoby ako zvýšiť jej trhovnícky a predovšetkým verejnoprospešný charakter.
 • vytvoríme digitálnu pamät Nového Mesta – zozbierame historické dokumenty, fotografie či iné pramene dokumentujúce minulosť Nového Mesta tú poskytneme verejnosti bezplatne.
 • prehodnotíme kultúrny program – cieľom bude zvýšiť kvalitu zážitku a zatraktívnenie jednotlivých podujatí organizovaných mestskou časťou pričom bude preferovaná spolupráca s už vytvorenými značkami ako Cirkul’art, Dobrý trh, Aliancia Nová Tržnica a podobne.
 • vytvoríme program pre pouličné umenie – prostredníctvom uľahčenia byrokracie či malých finančných dotácií podporíme umenie v našich uliciach či už vo forme umeleckých inštalácií alebo predstavení.

Podnikanie a cestovný ruch

Naša mestská časť vlastní množstvo nehnuteľností a spravuje rozsiahly verejný priestor s obrovským potenciálom. Ten využijeme na organizované pravidelných miestnych i celomestských podujatí, alebo na verejnoprospešné podnikanie. Oživíme naše ulice a zároveň zvýšime príjem nášho miestneho rozpočtu.

 • rozvoj nehnuteľností – vypracujeme a zverejníme podnikateľský plán pre jednotlivé nehnuteľnosti v správe mestskej časti akými sú napríklad konská železnica, Nová Tržnica, Vernosť a podobne.
 • vytvoríme značku Nové Mesto – prostredníctvom tejto značky chceme propagovať identitu nielen mestskej časti, ale aj naplniť pojem Novomešťanka či Novomešťan obsahom.
 • oživíme naše štvrte trhmi – nadviažeme spoluprácu s organizátormi Dobrého trhu, Zóny bez peňazí či Nadáciou Cvernovka s cieľom organizovať niekoľkoročne podujatia priamo na novomestských uliciach.
 • ochrana industriálneho dedičstva – v spolupráci s majiteľmi priemyselných areálov budeme hľadať cestu na znovuoživenie či aspoň sprístupnenie ešte stále mnohých priemyselných areálov.
 • podpora start-up komunity – v rámci nehnuteľností mestskej časti vytvoríme priestor pre start-up komunity, coworking alebo podnikateľský hub.
 • spolupráca s podnikateľmi – po vzore zahraničných metropol vytvoríme mechanizmus na združené investície s miestnymi podnikateľmi do ich okolitých ulíc či verejných priestorov.
 • podnikateľský plán pre EkoPodnik – vypracujeme plán ako rozšíriť služby nášho EkoPodniku do ďalších komerčne zaujímavých oblastí s cieľom zlepšiť financovanie tejto spoločnosti a tiež udržať finančné prostriedky v našej mestskej časti.
 • zintenzívnime spoluprácu s partnerskými mestami – dnes chabú spoluprácu s partnerskými mestami prehodnotíme, nájdeme vhodnejších partnerov a zlepšíme spoluprácu najmä v oblasti zdieľania pozitívnych príkladov z praxe.
 • prehodnotíme výhodnosť zmlúv s inými subjektmi – zrealizujeme analýzu zmluvných vzťahov s nájomníkmi či pravidelnými dodávateľmi s cieľom zvýhodnotiť v zmluvnom vzťahu našu mestskú časť. 

Zeleň a životné prostredie

Nové Mesto je zelenou mestskou časťou, ktorá však dopláca na nedostatočnú starostlivosť o naše stromy či lesy. Zavedieme individuálnu starostlivosť o stromy v pilotných lokalitách a zachováme vinohradníctvom na území našej mestskej časti.

 • passportizácia zelene – dokončíme tento strategický materiál s cieľom identifikovať každý jeden strom v obývaných častiach Nového Mesta a stanoviť jeho zdravotný stav.
 • individuálna starostlivosť o zeleň – každý jeden strom získa svoje vlastné identifikačné číslo a bude mať svoj vlastný plán údržby.
 • zriadime pozíciu mestského záhradníka – ten bude zodpovedný za implementáciu strategických materiálov týkajúcich sa zelene v spolupráci s EkoPodnikom.
 • spracujeme manuál výsadby zelene – týmto materiálom sa bude riadiť nielen mestská časť, ale aj developeri pri náhradnej výsadbe v rámci svojich pozemkov i občania v prípade, že budú chcieť sadiť vo verejnom priestranstve.
 • v rámci územnoplánovacej dokumentácie budeme bojovať za vinohrady – do územného plánu zóny implementujeme čo najširšiu ochranu vinohradov na úpätí Malých Karpát.
 • vytvoríme mestskočastný vinohrad – na základe ekonomickej štúdie zriadime družstvo, ktoré bude spravovať vlastný vinohrad mestskej časti s cieľom zachovať tradíciu vinohradníctva a podporovať rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity.
 • spustíme separovaný zber odpad z pouličných košov mestskej časti – denne strácame množstvo recyklovateľného materiálu v našich odpadkových košov. Naučíme sa separovať aj na uliciach.
 • zlepšíme turistické podmienky na všetkých vstupoch do lesoparku – Nové Mesto má obrovský dar v lesoparku, ktorý je však na prvý pohľad ťažko dostupný a vstupy do neho sú málo atraktívne i bez potrebnej infraštruktúry.
 • rozvoj lesoparku – v spolupráci s Magistrátom a Mestskými lesmi budeme s citom pre prírodu rozvíjať spoločenské či športové aktivity v lesoparku. Zároveň budeme tlačiť na obmedzenie ťažby s výnimkou odstraňovania kalamít.

Vzdelávanie

Umiestniť svoje dieťa v novomestskej škôlke je dnes problematické a naše základné školy sa neumiestňujú na popredných miestach v rebríčkoch kvality. Zvýšime kapacity našich škôlok, na ktoré budeme prijímať predovšetkým novomestské deti a posilníme administratívnu podporu našim školám. Učitelia majú učiť a nie vypisovať formuláre.

 • budeme pokračovať v budovaní tried v škôlkach – po analýze demografickej krivky budeme pokračovať v zvyšovaní miest v našich škôlkach s cieľom umiestniť každé dieťa s trvalým pobytom v Novom Meste.
 • vytvoríme podmienky pre vybudovanie ďalších jaslí – na základe ekonomickej a sociálnej analýzy pripravíme projekt druhých novomestských jaslí.
 • kapacitne i personálne posilníme školský úrad – ten by tak mal našim základným školám poskytovať kvalitnejšie služby.
 • posilníme administratívu na školách – cieľom je dosiahnuť stav, kedy sa riaditelia škôl budú venovať manažmentu a rozvoju škôl namiesto riešenia byrokracie.
 • zvýhodníme školy aktívne v získavaní zdrojov – školy aktívne vyhľadávajúce sponzorov, prípadne podnikajúce nebudú trestané znižovaním príspevkov zo strany mestskej časti.
 • zvýhodníme deti Novomešťanov – zavedieme pravidlo, kedy budú na naše školy prijímané deti z iných častí mesta až po tom ako sme uspokojili prihlášky z Nového Mesta.
 • starostivosť o školské budovy a areály preberie EkoPodnik – ušetríme školám prostriedky tým, že sa o bežnú strarostlivosť bude starať náš EkoPodnik.
 • vytvoríme priestor pre zážitkové vzdelávanie – na území Nového Mesta pôsobili a pôsobia osobnosti z mnohých oblastí, ktorí majú našim deťom čo ponúknuť.
 • bezpečný pohyb po školských areáloch – vytvoríme plány dopravnej obslužnosti pre jednotlivé školy, aby mohli rodičia svoje deti bezpečne priviesť pešo prípadne bicyklom či autom.

Šport

Univerzálny prístup k športovým aktivitám je dôležitý z pohľadu verejného zdravia ako aj produktívneho trávenia voľného času a možnosti socializácie mladých.

 • stabilizácia novomestského športového klubu – odkúpenie pozemku pod súčasným štadiónom od Magistrátu hlavného mesta a zvýšenie finančnej podpory pre náš klub s cieľom rozšíriť futbal o ďalšie športy.
 • podpora amatérskeho športu – vytvorenie finančného mechanizmu na podporu hokejbalu a ďalších športov na území Nového Mesta.
 • zvýšime podiel športových plôch pre staršie deti – kým počet detských ihrísk je v niektorých štvrtiach Nového mesta dostatočný, chýbajú nám športoviská pre futbal, basketbal, skateboarding a podobne.
 • otvoríme školské dvory verejnosti – aktívne budeme podporovať využívanie školských dvorov pre neorganizované športovanie predovšetkým v oblastiach, kde podobné možnosti chýbajú.
 • zrevidujeme organizačné poriadky detských ihrísk – cieľom je redukovať rôzne zákazy i obmedzenia a zvýšenie možností ako zrekonštruované ihriská využívať.
 • spolupráca so športovými klubmi – na území Nového Mesta máme národný hokejový štadión a čoskoro pribudne aj národný futbalový štadión. S futbalovými klubmi nadviažeme spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania a rekultivácie okolia štadiónov.
 • podpora medzigeneračnému športovaniu – vytvoríme prepojenia medzi domovmi seniorov a základnými školami s cieľom vytvárať priestor pre spoločné športové dni.
 • skvalitníme možnosti športovania na školských dvoroch – budeme investovať prostriedky do opravy dnešného vybavenia a dobudovania ďalších športových možností najmä pre nenáročné športy.
 • rozbeháme Nové mesto – zvýšime počet bežeckých okruhov nielen v parkoch či školských ihriskách, ale priamo na sídliskách.

Hospodárenie a transparentná samospráva

V snahe priblížiť samosprávu potrebám obyvateľov bude treba sa zamerať na zefektívnenie a sprehľadnenie procesov a umožnenie priamej komunikácie medzi občanom a samosprávou.

 • zrealizujeme audit miestneho úradu – prostredníctvom identifikujeme slabé miesta v organizačnej štruktúre, zrýchlime procesy a posilníme personálnu stránku najmä z pohľadu kvality.
 • skvalitníme povinné zverejňovanie  – súčasťou povinne zverejňovaných dokumentov budú aj prílohy a ďalšia dokumentácia.
 • zavedieme novomestskú ozvučenú dosku – prostredníctvom tohto mechanizmu budeme zbierať spätnú väzbu k strategickým materiálom mestskej časti či územnému plánovaniu.
 • zriadime pozíciu koordinátora pre open data – prostredníctvom open data chceme dodať verejnosti čo najviac informácií o ich mestskej časti, procesoch, financiách a ďalších oblastiach, na základe ktorých sa úrad rozhoduje.
 • sprehľadníme priebeh investičných akcií – prostredníctvom webu si bude môcť každý skontrolovať v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé investičné akcie naplánované v rozpočte.
 • rozhodneme čo ďalej s budovou miestneho úradu – budova na Junáckej je už na hranici životnosti. Na základe ekonomickej štúdie rozhodneme o ďalšej budúcnosti tejto budovy.
 • zavedieme pravidelné stretnutia starostu s občanmi – na základe pravidelného harmonogramu bude možné stretnúť svojho starostu vo svojej štvrti.
 • založíme Občianske fórum – to bude stálym poradným orgánom starostu a bude zložené zo zástupcov jednotlivých novomestských štvrtí.
 • spustíme reformu participatívneho rozpočtu – prostredníctvom nej zaradíme Kanceláriu pre participáciu verejnosti do organizačnej štruktúry úradu, zrevidujeme pravidlá a viac previažeme participatívny rozpočet s kapitálovým rozpočtom mestskej časti.

Čistota a bezpečnosť

Treba nastaviť nové štandardy pre starostlivosť a údržbu a zamerať sa na aktívnu prevenciu ako aj účinné formy represie voči vandalizmu.

 • skvalitníme prácu s ľuďmi bez domova – v spolupráci s mimovládnymi organizáciami výrazne zlepšíme prácu s ľuďmi bez domova s cieľom dostať ich z našich parkov i verejných priestorov a späť do života.
 • zavedieme systém lokálnych údržbárov – pôjde o pracovníkov s vyznačenými revírmi, ktorí budú sami riešiť jednoduché opravy mobiliára a pri zložitejších prípadoch budú spolupracovať s EkoPodnikom.
 • zvýšime kompetencie inšpektorov verejného poriadku – prostredníctvom inšpektorov budeme denne monitorovať dodržiavanie poriadku a bezpečnosti v našich uliciach. Zároveň ich zbavíme zbytočnej byrokracie.
 • zavedieme čistenie ulíc v celej dĺžke – podľa vopred známeho harmonogramu budeme čistiť ulice vrátane okrajov, kde dnes parkujú autá a za nimi sa hromadia odpadky i špina.
 • zadefinujeme štandard novomestkej ulice – ten jasne napríklad stanoví úroveň mobiliáru, povrchov chodníkov či ciest, ktorú chceme postupne dosiahnuť na všetkých uliciach a následne ju udržiavať.
 • zrealizujeme audit verejného osvetlenia – prostredníctvom toho identifikujeme miesta, kde sa dnes necítime bezpečne. V spolupráci s Magistrátom a prevádzkarom verejného osvetlenia doplníme osvetlenie na týchto miestach.
 • odstránime všetky čierne skládky – Nové Mesto sa stane prvou mestskou časťou bez čiernych skládok. Tie sa stanú minulosťou na pozemkoch mestskej časti, nevysporiadaných pozemkoch a na súkromných pozemkoch budeme ich prítomnosť postihovať pokutami.
 • vytvoríme novomestský Zberný dvor – naša mestská časť bude mať svoj vlastný zberný dvor, kde bude možné odložiť všetky nepotrebné odpady.
 • vytvoríme nové stredisko EkoPodniku – dnes je táto naša spoločnosť roztrúsená po viacerých areáloch. Vybudujeme preto jedno centrálne stredisko s cieľom šetriť náklady a zefektívniť fungovanie EkoPodniku.

Výstavba

Nové projekty bude treba riešiť v kontexte celej mestskej časti, v náväznosti na existujúce štruktúry a jasne zadefinované priority.

 • schválenie územných plánov zón – ÚPZ detailnejšie zadefinujú ďalší rozvoj územia nielen v zastavaných územiach, ale tzv. „rozvojových územiach“ akými sú Filiálka, Račianska ulica či areál Istrochemu.
 • vytvoríme fond pre príspevky na rozvoj – peniaze od developerov nebudú končiť rozpočte roztrúsené po kapitolách, ale ich využitie bude transparentne zadefinované a investované budú v okolí nových projektov.
 • personálne posilníme stavebný úrad – dnes je stavebný úrad výrazne preťažený čo spôsobuje komplikácie najmä drobným stavebníkom.
 • obnovíme inštitút hlavného architekta – ten bude mať spolu s rozšíreným tímom na starosti nielen diskusie s developermi, ale aj participatívne plánovanie či tvorbu strategických dokumentov.
 • spíšeme Manuál tvorby uličných priestorov – ten zadefinuje želaný stav novomestských ulíc z pohľadu mobiliáru, použitých povrchov či priestorového usporiadania.
 • zadefinujeme výškovú reguláciu v Novom Meste – tento odporúčací dokument zadefinuje panorámu našej mestskej časti s cieľom zabrániť narastaniu výskových budov ako „húb po daždi“.
 • vypracujeme audit novomestských sídlisk – väčšina z nás býva na sídliskách, do ktorých sa dlhodobo neinvestuje nad rámec drobných opráv či výmeny sietí. Chceme vedieť v akom stave naše sídliská sú.
 • vypracujeme a začneme realizovať revitalizáciu našich sídlisk – na základe auditu spracujeme projekty pre revitalizáciu jednotlivých štvrtí s cieľom spustiť aspoň jeden revitalizačný projekt v najbližšom volebnom období.
 • odstránime vonkajšiu reklamu z našich majetkov – využijeme všetky dostupné nástroje na odstránenie bilbordov z plotov škôl, detských ihrísk či v blízkosti konskej železnice. Úrad i ním zriadené inštitúcie budú prestanú využívať vonkajšiu reklamu na propagáciu svojich podujatí.

Doprava

V budúcnosti bude treba nájsť novú rovnováhu medzi jednotlivými spôsobmi dopravy tak, aby sa zvýšila bezpečnosť, kvalita životného prostredia a predovšetkým pohoda v meste.

 •  spustenie parkovacej politiky – na celom území Nového Mesta spustíme parkovaciu politiku, ktorá uprednostní Novomešťanky a Novomešťanov.
 • chôdza bez bariér – na území Nového Mesta zrealizujeme audit bariérovosti a systematicky odstránime obrubníky i ďalšie prekážky brániace chodcom v pohybe.
 • rozbicyklujeme mestskú časť – dopracujeme novomestskú cyklostratégiu a začneme budovať plnohodnotné cyklotrasy.
 • dôstojné cestovanie MHD – zhromaždíme zoznam nedostatkov najmä na novomestských zastávkach hromadnej dopravy a v spolupráci s Dopravným podnikom ich budeme odstraňovať.
 • budovanie parkovacích domov – vypracujeme ekonomickú štúdiu budovania parkovacích domov na území Nového Mesta s cieľom vybudovať aspoň jeden parkovací dom v najbližšom volebnom období.
 • parkovanie na vyznačených parkovacích miestach – v rámci spustenia parkovacej politiky zabezpečíme vyznačenie parkovacích miest na všetkých novomestských uliciach čím ukončíme polemiku, kde sa parkovať smie a kde nie.
 • audit pešieho pohybu – vypracujeme audit pešieho pohybu po Novom Meste s cieľom spraviť chôdzu medzi jednotlivými štvrťami bezpečnú, pohodlnú a príjemnú.
 • preferencia MHD – vypracujeme audit využívania MHD na území Nového Mesta s cieľom prispôsobiť grafikon a kultúru cestovania Novomešťankám i Novomešťanom.
 • revitalizácia električkových radiál – v spolupráci s Magistrátom zabezpečíme, aby revitalizácia električkových radiál na Vajnorskej i Račianskej podporila všetky druhy dopravy v okolí.