6 priorít pre Nové Mesto

Nové Mesto stojí pred viacerými výzvami a už nestačí len reagovať na eurofondové výzvy, opravovať havárie či dekorovať mestskú časť kvetmi. Mestská časť potrebuje skutočný plán a jasne definovanú víziu, aby sa dokázala vysporiadať s narastajúcim počtom obyvateľov, dopravným zaťažením či znečistením životného prostredia. Za prioritné pre ďalší rozvoj mestskej časti preto považujem týchto 6 tém.

 

1. Rozumná výstavba

Nové Mesto je dnes v hľadáčiku developerov a les žeriavov lemuje panorámu našej mestskej časti. Už dnes vidieť negatívne dopady nedostatočného plánovania a živelnej výstavby – zhoršenú dopravnú situáciu, nedostatočnú kapacitu škôlok, miznúce vinohrady a ďalšie hodnoty Nového Mesta. Mestská časť musí plánovanie chytiť pevne do svojich rúk a rozvoj na svojom území rozumne riadiť.

 • Pripravíme kvalitné urbanistické štúdie, územné plány zón a dopravné štúdie, ktoré nám umožnia lepšie obhajovať verejný záujem. 
 • Vytvoríme koncepciu rozvoja verejných priestorov.
 • Zavedieme jasné pravidlá zverejňovania, prezentovania a pripomienkovania developerských zámerov.

2. Lepšia doprava

Preplnené cesty, autá parkujúce na chodníkoch či v zeleni, chýbajúce cyklotrasy a množstvo bariér, ktorým čelia chodci na chodníkoch, ilustrujú dnešnú situáciu, ktorá nevyhovuje nikomu. Nevyhnutným riešením je zmena pohľadu na mestskú mobilitu a zodpovedné plánovanie pre všetkých – peších, cyklistov aj motoristov. 

 • Zavedieme rezidenčnú parkovaciu politiku. Cieľom tohto opatrenia bude upratať chaos v parkovaní a zvýšiť bezpečnosť na uliciach.
 • Zrealizujeme audit pešieho pohybu, na základe ktorého začneme so systematickým odstraňovaním bariér a opravou chodníkov.
 • Začneme s realizáciou plnohodnotných a bezpečných cyklotrás.

3. Kvalitné ulice

Výtlky, vysoké obrubníky, zničený mobiliár a množstvo bilbordov strpčuje život naším obyvateľom. Nestačí sa venovať len parkom a detským ihriskám, lebo kvalitu života v meste ovplyvňujú predovšetkým bezpečné, čisté a pohodlné ulice. Je čas začať pristupovať k uliciam ako k plnohodnotným verejným priestorom.

 • Spracujeme manuál tvorby verejných priestorov s dôrazom na uličné priestory v Novom Meste.
 • Zadefinujeme štandard novomestskej ulice – kvalitu starostlivosti a údržby, ktorú bude samospráva garantovať na svojom území.
 • Spustíme program rýchlych a nenákladných zlepšení, ktoré zároveň overia vhodnosť dlhodobejších a náročnejších zmien.

4. Udržiavaná zeleň

V Novom Meste bežne vidíme vyschnutú zeleň, neodborne ošetrené stromy či rozjazdené trávniky. V časoch meniacej sa klímy však udržiavaná zeleň hrá kľúčovú rolu pri zadržiavaní vlahy a vytváraní príjemnej klímy na uliciach.

 • Dokončíme pasportizáciu zelene.
 • Pripravíme koncepciu rozvoja zelene a manuál výsadby a starostlivosti o zeleň, aby sme posilnili pravidelnú, systematickú starostlivosť o stromy.
 • Pri rekonštrukciách ulíc sa zameriame na zvýšenie podielu zelene a zadržiavanie dažďa.

5. Silné susedstvá

Odpadky v kríkoch, poškodené lavičky či grafity po stenách naznačujú, že mnoho ľudí nemá vybudovaný vzťah k miestu, kde žije. Ľudia aj celé komunity žijú vedľa seba, ale nepoznajú sa a navzájom sa neobohacujú. Preto chceme rozvíjať vzťah obyvateľov k mestskej časti, k okoliu aj susedom. 

 • Zameriame sa na rozšírenie siete komunitných a rodinných centier.
 • Podporíme kultúrne a spoločenské programy, ktoré budú prepájať ľudí naprieč sociálnymi skupinami aj medzi generáciami.
 • Spracujeme manuál participácie a aktívne zapojíme obyvateľov do plánovania rozvoja mestskej časti, do tvorby verejných priestorov či verejných politík.

6. Dostupné sociálne služby

Sociálne služby sú dôležité pre všetkých a týkajú sa seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, rodín s deťmi alebo aj ľudí bez domova. Absencia služieb pre ktorúkoľvek sociálnu skupinu má za následok situácie, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života všetkých obyvateľov. Chýbajú pobytové zariadenia pre seniorov, existujúce denné centrá seniorov sú bariérové a finančná pomoc je slabo koordinovaná. V Novom Meste je veľmi citeľná aj problematika ľudí bez domova. Zlú situáciu pociťujú najmä obyvatelia okolo Račianskeho mýta, Teplickej a Zátišia.

 • Zameriame sa na posilnenie domácej opatrovateľskej služby a vytvorenie pobytových zariadení pre seniorov.
 • Vybudujeme Centrum včasnej intervencie na pomoc pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením.
 • Začneme riešiť projekty prevencie a ukončovania bezdomovectva, posilníme terénnu sociálnu službu.

Prehľad opatrení pre ďalšie oblasti života v mestkej časti si môžete pozrieť tu ->.

Staňte sa súčasťou príbehu

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.