Témy

Témy pre Nové Mesto sme vypracovali na základe rozhovorov s aktívnymi obyvateľkami a obyvateľmi, ale aj odbornou verejnosťou. Nápady a podnety pre zlepšenia sme zbierali prostredníctvom dotazníkového prieskumu aj počas prvého kola verejných diskusií, ktoré sme organizovali priamo v jednotlivých štvrtiach Nového Mesta.

O témach pre Nové Mesto sa môžete dozvedieť viac aj prostredníctvom nahratých rozhovorov s odborníkmi po kliknutí na tento odkaz.

Výsledky nášho dotazníkového prieskumu v uliciach Nového Mesta nájdete prostredníctvom tohto odkazu.

Našu víziu „Nové Mesto 2.0.“ nájdete v ucelenej forme po kliknutí na tento odkaz.

Filtrovať:

Bojnická

 • V spolupráci s Dopravným podnikom zabezpečíme, aby spoj 57 jazdil štyrikrát za hodinu počas špičky.
 • Zrekonštruujeme miestne športové ihrisko.
 • Zabezpečíme odstránenie čiernych skládok v okolí sídliska.
 • V spolupráci s Istrochemom zabezpečíme zasypanie otvoreného kanálového poklopu súbežného s Bojnickou ulicou.
 • Zabezpečíme spustenie parkovacej politiky na sídlisku.
 • V spolupráci s Magistrátom rozšírime chodník pri Bojnickej a zriadime tu aj cyklotrasu medzi sídliskom a Vajnorskou.

Račianske mýto

 • V spolupráci s Magistrátom zvýšime bezpečnosť chodcov v priestore Račianskeho mýta rozšírením električkových zastávok a peších ostrovov.
 • Spustíme revitalizáciu parku na Račianskom mýte formou nenákladných, rýchlych zásahov, ktoré pomôžu okamžite zlepšiť bezpečnosť a pohodlie návštevníkov parku.
 • V spolupráci s občianskymi združeniami budeme pracovať s miestnymi ľuďmi bez domova s cieľom zapojiť ich do integračného procesu.
 • V spolupráci s bratislavskou župou zabránime výstavbe výškovej budovy nad parkom.
 • Obnovíme vyťažené detské ihrisko v parku.
 • Skvalitníme starostlivosť o zeleň v parku a spravíme starostlivosť transparentnou.

Trnavské mýto

 • V spolupráci s nájomníkom podchodu budeme hľadať riešenia na rozšírenie kultúrneho a spoločenského využitia podchodu a zníženie podielu komercie.
 • V spolupráci s mimovládnymi organizáciami budeme pracovať s ľuďmi bez domova a s ľuďmi trpiacimi závislosťami, ktorí sa zdržiavajú na Trnavskom mýte.
 • Prostredníctvom územného plánu zóny zabezpečíme ponechanie kultúrno-spoločenskej funkcie Istropolisu.
 • V spolupráci s Magistrátom budeme realizovať povrchové vedenie cyklotrás cez Trnavské mýto.
 • Pripravíme projekt pre bezbariérové povrchové vedenie priechodov pre chodcov cez Trnavské mýto.
 • V prípade realizácie novej železničnej stanice na území Filiálky budeme požadovať prostriedky na adekvátnu rekonštrukciu Trnavského mýta.

Konská železnica

 • Oživíme budovu Konskej železnice na základe výsledkov prebiehajúcej verejnej obchodnej súťaže.
 • Okrem nepravidelných svadobných obradov budeme so železnicami rokovať aj o využití priľahlého parkoviska na príležitostné kultúrno-spoločenské akcie.
 • Časť budovy poskytneme ako coworkingové priestory a pre podnikateľské start-upy.
 • Zrevitalizujeme verejné priestory v okolí konskej železnice, doplníme zeleň ako aj mestský mobiliár.
 • Zlepšíme prepojenie medzi Novou tržnicou a Konskou železnicou.
 • V budove vytvoríme priestory venujúce sa železničiarskej histórií súvisiacej s budovou.

Nová Tržnica

 • Z budovy Tržnice odstránime vonkajšiu reklamu vrátane svetelnej tabule.
 • Obmedzíme prevádzky, ktoré priťahujú skupiny s asociálnymi prejavmi správania.
 • Opravíme schodiská vedúce ku vchodom do Tržnice.
 • Inštitucionálne osamostatníme Novú Tržnicu od Ekopodniku a začneme budovať jej značku.
 • Prehodnotíme obsah Novej Tržnice aj nad rámec trhovníckej funkcie a doplníme ho o kultúrne, spoločenské a komunitné aktivity.
 • Vytvoríme atraktívne ako aj reprezentatívne verejné priestory v okolí Novej tržnice.

Stredisko kultúry Vajnorská

 • Zmeníme program tak, aby poskytoval priestor všetkým vekovým skupinám.
 • Vytvoríme priestor na vystúpenie začínajúcich kapiel v stredisku kultúry.
 • Zrevitalizujeme bezprostredné okolie strediska kultúry, aby pôsobilo reprezentatívne.
 • Zvýšime komerčné využitie strediska kultúry najmä v rámci dennej kongresovej turistiky.
 • Zvýšime podiel programu pre žiakov našich novomestských škôl.
 • Ukončíme využívanie zariadení pre vonkajšiu reklamu a nájdeme lepšie spôsoby na propagáciu podujatí v stredisku kultúry.

Kuchajda

 • Vyhlásime súťaž na revitalizáciu Kuchajdy a etapovo začneme realizovať vítazný návrh súťaže s cieľom začať najpotrebnejšími prvkami ako je bežecká dráha, zvýšenie počtu vstupov do areálu či rozšírenie chodníkov.
 • Opravíme v súčasnosti chátrajúce mólo.
 • Experimentálne zavedieme celodenné otvorenie areálu s cieľom zvýšiť jeho vyťaženosť a zároveň podporiť jeho dopravnú funkciu.
 • Zlegalizujeme jazdu bicyklom v areáli po vyhradených cestičkách.
 • Pripravíme program prečistenia jazera s cieľom umožniť celoročné kúpanie bez ohrozenia sinicami či ďalšími baktériami.
 • Pripravíme plán na odstránenie oplotenia Kuchajdy s cieľom premeniť ju na štandardný park s celodennou funkciou po vzore Štrkovca.

Železná studienka

 • Prostredníctvom územného plánu zóny Horná Mlynská obmedzíme výstavbu na tomto vzácnom území.
 • V spolupráci s Mestskými lesmi a Magistrátom zrevitalizujeme okolie Červeného mosta ako vstupnú bránu na Železnú studienku.
 • Odstránime skelet budovy Snežienka a na jej mieste vybudujeme novú prevádzku, ktorá bude poskytovať priestor pre služby návštevníkom lesoparku.
 • V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami spustíme plán na vybudovanie prvej lesnej škôlky v Bratislave.
 • Doplníme cykloturistickú infraštruktúru vpodobe cyklostojanov, cyklopointy s náradím, či dostupnej sprchy pre bicykle.
 • Nadviažeme spoluprácu so spoločnosťou ESET, ktorá sa ako nový majiteľ areálu Vojenskej nemocnice stane dôležitým aktérom v okolí Železnej studienky.

Slanec

 • V spolupráci s Dopravným podnikom vytvoríme novú autobusovú linku, ktorá obslúži Slanec a rekreačnú časť Peknej cesty.
 • Na Horskej vytvoríme podmienky pre cykloturistiku a bezpečné dochádzanie do centra ako alternatívu k Račianskej ulici.
 • Aktualizujeme územný plán zóny Podhorský pás obmedzíme výstavbu sídlisk vo vinohradoch.
 • Pri ďalšej výstavbe budeme presadzovať vybudovanie plnohodnotných verejných priestorov, vrátane detského ihriska, ktoré umožnia stretávanie susedov,
 • Zabezpečíme osadenie smetných košov na hlavných peších ťahoch vo štvrti.
 • Zmapujeme čierne skládky vo vinohradoch a zabezpečíme ich odstránenie.

Pomoriny

 • Spracujeme územný plán zóny pre oblasť Pomoriny, ktorý upraví ďalšiu výstavbu vo štvrti v prospech jej obyvateľov.
 • Odstránime čierne skládky v okolí Staviteľskej ulice.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom dobudujeme bezpečné priechody na presun medzi MHD a regionálnou autobusovou dopravou.

Jaskový rad

 • Aktualizujeme územný plán zóny Podhorský pás s cieľom obmedziť živelné zahusťovanie a ochránili ešte nezastavané vinohrady nad Jaskovym radom.
 • Presadíme premenu cesty na Jaskovým radom na komunikáciu s upokojenou dopravou, s obojsmernou cyklotrasou a bezpečným chodníkom.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja č. 44 počas špičiek, aby ho bolo možné využiť aspoň trikrát za hodinu.
 • V spolupráci s organizáciou OLO upravíme režim stojiska na separovaný zber, aby sa nemenilo na čiernu skládku.
 • Opravíme chodník a vybudujeme schody na Chrasťovej ulici.
 • Pre miestne mladé rodiny vybudujeme detské ihrisko.

Nová doba

 • Spustíme pripravený pilotný projekt parkovacej politiky.
 • V priestore Novej doby zrealizujeme pilotný projekt individuálnej starostlivosti o stromy.
 • V spolupráci s Magistrátom zrealizujeme opatrenia zvyšujúce bezpečnosť chodcov na priechodoch na Bajkalskej a Vajnorskej ulici.
 • V spolupráci s miestnym futbalovým klubom budeme hľadať priestor pre miestne kultúrnospoločenské akcie či revitalizačné práce v dotyku štadióna.
 • Vytvoríme dotačný systém pre komunitné projekty predzáhradiek a dvorov.
 • Doplníme priechody na križovatky, kde v súčasnosti chýbajú.

Mladá garda

 • V rámci rekonštrukcie Račianskej radiály zabezpečíme viac priechodov pre chodcov cez Račiansku a zlepšíme komfort na tých existujúcich.
 • V spolupráci s univerzitou zorganizujeme v areáli Mladej gardy Deň študentstva.
 • V rámci parkovacej politiky upravíme parkovanie v okolí Mladej gardy.
 • V spolupráci s univerzitou otvoríme širokej verejnosti športoviská a ďalšie služby poskytované študentom.
 • V spolupráci s univerzitou vytvoríme priestor na prednášky či prezentácie študentov na našich základných školách.
 • V spolupráci s vedením internátu budeme hľadať spôsoby ako otvoriť areál pre miestne komunity.

Jurajov dvor

 • V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva vysporiadame pozemky v okolí garáži na ulici Pri dvore.
 • Odstránime čierne skládky z okolia ulice Pri dvore a upravíme zeleň v dotyku ulice.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom sprístupníme majer na Jurajovom dvore.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom pripravíme exkurzie po depe MHD pre širokú verejnosť.
 • Zriadime areál EkoPodniku na pozemku mestskej časti na rohu Bojnickej a Vajnorskej.
 • Zriadime parkovisko na odťah vrakov na pozemku mestskej časti na rohu Bojnickej a Vajnorskej.

Filiálka

 • Pripravíme a schválime územný plán zóny Filiálka s cieľom potvrdiť rekreačnú a kultúrno-spoločenskú funkciu územia po dobudovaní podzemnej železničnej stanice.
 • V spolupráci so železnicami vybudujeme dočasný priechod na úrovni Tehelnej ulice, podobne ako sa vybudoval na úrovni Škultétyho.
 • V spolupráci so železnicami pripravíme plán na realizáciu dočasných priestorových aj programových zásahov.
 • Dáme zveriť areál Filiálky do správy mestskej časti Nové Mesto s cieľom udržiavať areál v rámci letnej aj zimnej údržby.
 • Zvážime zriadenie dočasného psieho výbehu na území Filiálky.
 • V spolupráci so železnicami preskúmame možnosti legalizovať parkovanie na území Filiálky.

Istrochem

 • Schválime územný plán zóny pre Istrochem s cieľom stanoviť víziu pre ďalší rozvoj tohto rozsiahleho areálu.
 • So spoločnosťou Istrochem vysporiadame pozemky na príľahlých sídliskách či uliciach.
 • So spoločnosťou Istrochem podpíšeme memorandum o spolupráci pri údržbe okolia tohto rozsiahleho priemyselného areálu.
 • Začneme rokovania o odkúpení bývalého futbalového štadióna CHZJD na Magnetovej s cieľom premeniť ho na športový stánok s kultúrnospoločenskou funkciou.
 • V spolupráci s Pamiatkovým úradom preskúmame industriálne dedičstvo v areáli Istrochemu a preskúmame možnosti jeho sprístupnenia.
 • V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva zabezpečíme rekonštrukciu Elektrárenskej ulice.

Dynamitka

 • V spolupráci s Magistrátom spravíme poriadok s parkovaním na Nobelovej a posunutím jazdných pruhov uvolníme chodník pre chodcov.
 • Dobudujeme chodníky na prístupovej ceste k novému sídlisku na Nobelovej.
 • Vybudujeme výbeh pre psov v miestnom parku, alebo pri garážach na Odborárskej.
 • So spoločnosťou Istrochem vysporiadame vzťahy k pozemkom na sídlisku tak, aby sa mestská časť mohla o pozemky starať.
 • Nadchod s narušenou statikou na Podnikovej nahradíme povrchovým priechodom cez koľajnice.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja 51 tak, aby v špičkách jazdil štyrikrát za hodinu.

Biely kríž

 • Schválime územný plán zóny Biely kríž s cieľom priestorovo a výškovo zastabilizovať štvrť.
 • Vysporiadame pozemky na sídlisku so spoločnosťou Istrochem, aby bola mestská časť jediným správcom verejných priestorov.
 • Zrevitalizujeme detské ihrisko na Skalickej ceste neďaleko garáží.
 • V opustených záhradách nad sídliskom zriadime miestny výbeh pre psov.
 • Dobudujeme chodníky na sídlisku pre pohodlný a bezpečný pohyb peších.
 • V spolupráci so železnicami pripravíme projekt na zlepšenie peších prepojení medzi sídliskom a Horskou ulicou ako aj prepojenie so sídliskom Dynamitka.

Ahoj / Briežky

 • Prostredníctvom územného plánu Podhorský pás zabezpečíme obmedzenie výstavby sídlisk vo vinohradoch.
 • V spolupráci s Magistrátom zabezpečíme opravu ciest a nahradenie mačacích hláv asfaltom na Sliačskej.
 • Skultúrnime vstupy do lesoparku informačnými tabulami a jednoduchým mobiliárom.
 • Pri vstupe do lesa na Sliačskej umiestnime novomestský cyklopoint s pumpou a jednoduchým cyklonáradím.
 • Zmapujeme čierne skládky vo vinohradoch a na vstupoch do lesa a zabezpečíme ich odstránenie.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja 151 počas špičiek, aby ho bolo možné využiť aspoň trikrát za hodinu.

Pasienky

 • Spracujeme územný plán zóny s cieľom zregulovať výstavbu na tomto lukratívnom území.
 • V spolupráci s Magistrátom zabezpečíme zvýšenie počtu odpadkových košov v okolí obytných budov pri Bajkalskej.
 • Zabezpečíme maximálne možné zachovanie športovej funkcie na historicky športových Pasienkoch.
 • Zvýšime dostupnosť areálu Kuchajda zo strany Pasienkov vytvorením nového vchodu z juhovýchodnej strany.
 • V prípade ďalšej výstavby na Pasienkoch zabezpečíme zahustenie zastávok MHD.
 • V spolupráci s miestnymi športovými klubmi budeme organizovať komunitné a prípadne aj revitalizačné aktivity na Pasienkoch.

Ľudová štvrť

 • Pripravíme a schválime územný plán zóny Ľudová štvrť s cieľom efektívnejšie usmerňovať rozvoj a výstavbu vo štvrti, ktorá je pamätihodnosťou mestskej časti.
 • Prostredníctvom parkovacej politiky stanovíme parkovací režim na jednotlivých uliciach s cieľom zvýšiť celkovú kvalitu verejných priestorov.
 • Vo štvrti zrealizujeme pilotný program individuálnej starostlivosti o stromy.
 • Doplníme priechody pre chodcov tam kde chýbajú a to najmä v dotyku s Ľudovým námestím.
 • Zrekonštruujeme detské ihrisko na Ľudovom námestí.
 • V spolupráci so ZŠ Za kasárňou otvoríme školský dvor na víkendové využitie pre rodiny.

Hostinského sídlisko

 • Zrevidujeme riešenie dopravy v celom profile Kukučínovej ulice s cieľom sprehľadniť výjazdy zo sídliska a dodržiavanie zákonom predpísanej 1,5-metrovej vzdialenosti na chodníku.
 • V spolupráci s Magistrátom prebudujeme križovatku Hálkova – Kukučínova tak, aby sa zvýšila jej bezpečnosť pre chodcov, cyklistov aj motoristov.
 • Doplníme osvetlenie a zrevitalizujeme park v okolí OD Slimák ako plnohodnotný verejný priestor.
 • V spolupráci s bytovými družstvami zabezpečíme rekonštrukciu a oplotenie všetkých kontajnerových stojísk na sídlisku.
 • V spolupráci s Magistrátom vysporiadame pozemky na sídlisku s cieľom, aby bolo Nové Mesto jediným správcom vnútroblokových priestorov a mohlo sa o ne primerane starať.
 • Zabezpečíme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami budú pracovať s ľuďmi bez domova a riešiť prípadné konfliktné situácie.

Medzi mýtami (Legionárska, Unitas)

 • Do vybudovania novej stanice Filiálka budeme tvrdo vyžadovať od železníc udržiavanie poriadku a bezpečnosti na území Filiálky.
 • V spolupráci s Magistrátom zabezpečíme prebudovanie Račianskeho mýta najmä z pohľadu bezpečnosti chodcov na električkových zastávkach či ostrovčekoch.
 • Presunieme regionálnu zastávku na Legionárskej ulici a zlúčime ju so zastávkou MHD Račianske mýto na rovnakej ulici tak, aby bol zabezpečený primeraný komfort cestovania aj pre cestujúcich, ktorí využívajú regionálne spoje.
 • V spolupráci s arboristami orežeme stromy tak, aby neclonili verejné osvetlenie.
 • Dobudujeme detské ihrisko v miestnej škôlke, aby ho mohli deti celoročne využívať.
 • Vytvoríme vyhradené parkovacie miesta pre pohotovostnú lekáreň na Račianskej s cieľom zvýšiť jej dostupnosť 24 hodín denne.

Koliba

 • Aktualizujeme územný plán zóny Podhorský pás s cieľom obmedziť živelné zahusťovanie Koliby.
 • Obmedzíme ďalšiu výstavbu v okolí Tupého ulice do vyriešenia dopravy v území.
 • Skultivujeme a označíme vstupy do lesa s cieľom zvýšiť návštevnosť lesoparku a zároveň znížiť nelegálne vjazdy autom do lesov.
 • Vybudujeme chodníky pozdĺž Bárdošovej ulice a Cesty na Kamzík s cieľom skvalitniť podmienky pre peších na Kolibe.
 • S majiteľmi pozemkov budeme riešiť situáciu so zosúvaním svahu nad Podkolibskou.
 • Personálne posilníme stavebný úrad s cieľom poskytnúť stavebníkom na Kolibe kvalitnejší servis a zároveň prísnejší dohľad nad súladom výstavby s územným plánom.

Horská/ŽST Vinohrady

 • Zmeníme územný plán zóny Podhorský pás, aby rešpektoval vinohradnícku funkciu úpätia Malých Karpát.
 • V zeleni medzi Horskou a Račianskou vybudujeme výbeh pre psov.
 • Personálne posilníme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorý budú v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a políciou pracovať s ľuďmi bez domova v okolí ŽST Vinohrady a riešiť aj prípadné konfliktné situácie.
 • Spracujeme projekt premeny Rosslerovho lomu na prírodný amfiteáter.
 • Spracujeme dopravnú štúdiu pre Horskú s cieľom obmedziť prejazd automobilov a vytvoriť tu bezpečnú cyklotrasu.
 • V spolupráci s Magistrátom zrevitalizujeme priestor pred hlavným vchodom ŽST Vinohrady.

Mierová kolónia

 • Spracujeme územný plán zóny pre Mierovú kolóniu, ktorým zadefinujeme ďalší rozvoj v tejto lokalite.
 • V spolupráci s Waldorfskou školou vyriešime prístup rodičov voziacich svoje deti do miestnej školy tak, aby neupchávali sídlisko autami.
 • Zrevitalizujeme priestor detského ihriska.
 • Zabezpečíme pravidelné čistenie kanálových vpustí.
 • V spolupráci s DPB zvýšime frekvenciu spoja 58 a zapojíme Mierovú kolóniu do siete cyklotrás.
 • Začneme rokovania s Istrochemom ohľadom odpredaja futbalového štadióna na Magnetovej.

 

Teplická

 • Zrekonštruujeme chodník popri Račianskej ulici.
 • Vyriešime spornú situáciu s parkoviskom na rohu Račianskej a Sliačskej tak, aby autá nejazdili cez priechod pre chodcov a po chodníku.
 • Zabezpečíme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami budú pracovať s ľuďmi bez domova a riešiť prípadné konfliktné situácie.
 • V spolupráci s bytovými družstvami zabezpečíme rekonštrukciu a oplotenie všetkých kontajnerových stojísk na sídlisku.
 • Zmapujeme zeleň na sídlisku, pripravíme individuálny plán starostlivosti a obnovy zelene na sídlisku Teplická.
 • Zavedieme parkovaciu politiku s cieľom regulovať parkovanie v uliciach, preferovať Novomešťanov a zvýšiť kvalitu verejných priestorov.

Zátišie

 • Prostredníctvom územného plánu zóny zadefinujeme budúcnosť priemyselných areálov v okolí ulice Pri Dynamitke v spolupráci s miestnymi obyvateľmi.
 • Oživíme bývalú osvetovú besedu na Makovického ako kultúrno-spoločenský priestor so sociálnou funkciou.
 • V spolupráci so železnicami vybudujeme bezpečný priechod pre chodcov medzi Pluhovou a Račianskou.
 • Vybudujeme psí výbeh v okolí ŽST Nové Mesto.
 • Spravíme poriadok s parkovaním v rámci parkovacej politiky najmä v okolí Ulice Čsl. Parašutistov a Riazanská.
 • Vyznačíme novomestský cyklookruh po uliciach Zátišie a Pluhová.

Tehelné pole

 • Zavedieme rezidenčnú parkovaciu politiku s cieľom upratať chaotické parkovanie na uliciach a to aj vo vzťahu k podujatiam organizovaným v miestnych športových stánkoch.
 • Prostredníctvom územného plánu zóny zadefinujeme východiská pre rozvoj Filiálky ako priestoru s kultúrno-spoločenskou, športovorekreačnou a environmentálnou funkciou.
 • Zrevidujeme a upravíme systém odpadkových košov v uliciach, tak aby sa zvýšila čistota ulíc na Tehelnom poli.
 • Doplníme bezbariérové priechody pre chodcov na križovatkách kde chýbajú.
 • Doplníme osvetlenie vo dvore na Vajnorskej 17 a priestor zrevitalizujeme.
 • Opravíme nedostatky v parčíkoch na Osadnej a Sadovej pokiaľ ide o osvetlenie, nefunkčnú fontánu či zanedbanú údržbu zelene.

Kramáre

 • Zavedieme parkovaciu politiku s cieľom upratať chaotické parkovanie na uliciach, najmä v okolí nemocnice, a zároveň zlepšiť bezbariérovoť a bezpečnosť chodníkov.
 • Zrealizujeme audit chodníkov a začneme s ich systematickou opravou.
 • Vyznačíme priechody pre chodcov na križovatke medzi Vlárskou a Limbovou či na Stromovej pri Siemense.
 • Vybudujeme chodník medzi Rozvodnou a Vlárskou ulicou.
 • Vybudujeme venčisko pre psov na Kramároch.
 • Postupne opravíme schodiská a doplníme ich o rampy pre kočíky a bicykle.

Februárka/Pokrok

 • Zabezpečíme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a políciou budú pracovať s ľuďmi bez domova, ktorí sa zdržujú v parku na Račianskom mýte a riešiť prípadné konfliktné situácie.
 • Zavedieme parkovaciu politiku s cieľom upratať chaotické parkovanie na uliciach a zároveň zlepšiť bezbariérovosť a bezpečnosť chodníkov.
 • Zlepšíme podmienky pre cyklistov na Sibírskej ulici.
 • Opravíme schody medzi Piešťanskou a Pionierskou.
 • Dokončíme projekt revitalizácie Oválu za ZŠ Sibírska ako medzigeneračného športovo-rekreačného areálu.
 • Vybudujeme plnohodnotné venčisko pre psov na Pionierskej.

Doprava

V budúcnosti bude treba nájsť novú rovnováhu medzi jednotlivými spôsobmi dopravy tak, aby sa zvýšila bezpečnosť, kvalita životného prostredia a predovšetkým pohoda v meste.

 • spustenie parkovacej politiky – na celom území Nového Mesta spustíme parkovaciu politiku, ktorá uprednostní Novomešťanky a Novomešťanov.
 • ulice bez bariér – na území Nového Mesta zrealizujeme audit bariérovosti a systematicky začneme odstraňovať vysoké obrubníky i ďalšie prekážky brániace chodcom v pohybe. Cieľom bude spraviť chôdzu medzi jednotlivými štvrťami bezpečnú, pohodlnú a príjemnú.
 • rozbicyklujeme mestskú časť – dopracujeme novomestskú cyklostratégiu a začneme budovať plnohodnotné cyklotrasy.
 • dôstojné cestovanie MHD – zhromaždíme zoznam nedostatkov najmä na novomestských zastávkach hromadnej dopravy a v spolupráci s Dopravným podnikom ich budeme odstraňovať. Vypracujeme audit využívania MHD na území Nového Mesta s cieľom prispôsobiť grafikon a kultúru cestovania Novomešťankám i Novomešťanom.
 • budovanie parkovacích domov – vypracujeme ekonomickú štúdiu budovania parkovacích domov na území Nového Mesta s cieľom vybudovať aspoň jeden parkovací dom v najbližšom volebnom období.
 • parkovanie na vyznačených parkovacích miestach – v rámci spustenia parkovacej politiky zabezpečíme vyznačenie parkovacích miest na všetkých novomestských uliciach čím ukončíme polemiku, kde sa parkovať smie a kde nie.
 • revitalizácia električkových radiál – v spolupráci s Magistrátom zabezpečíme, aby sa pri revitalizácií električkových radiál na Vajnorskej i Račianskej myslelo predovšetkým na kvalitu  životného prostredia a ulice boli dizajnované nielen pre automobilovú dopravu, ale aj pešiu a cyklistickú.

Výstavba

Nové projekty bude treba riešiť v kontexte celej mestskej časti, v nadväznosti na existujúce štruktúry a jasne zadefinované priority.

 • schválenie územných plánov zón – pripravíme a schváli nové ÚPZ, ktoré detailnejšie zadefinujú ďalší rozvoj územia nielen v zastavaných územiach, ale tzv. „rozvojových územiach“ akými sú Filiálka, Račianska ulica či areál Istrochemu.
 • vytvoríme fond pre príspevky na rozvoj – peniaze od developerov nebudú končiť v rozpočte roztrúsené po kapitolách, ale ich využitie bude transparentne zadefinované a investované budú v okolí nových projektov.
 • personálne posilníme stavebný úrad – dnes je stavebný úrad výrazne preťažený čo spôsobuje komplikácie najmä drobným stavebníkom.
 • obnovíme inštitút hlavného architekta – ten bude mať spolu s rozšíreným tímom na starosti nielen diskusie s developermi, ale aj participatívne plánovanie či tvorbu strategických dokumentov.
 • zadefinujeme výškovú reguláciu v Novom Meste – tento odporúčací dokument zadefinuje panorámu našej mestskej časti s cieľom zabrániť narastaniu výškových budov ako „húb po daždi“.
 • vypracujeme audit novomestských sídlisk – väčšina z nás býva na sídliskách, do ktorých sa dlhodobo neinvestuje nad rámec drobných opráv či výmeny sietí. Chceme vedieť v akom stave naše sídliská sú.
 • vypracujeme a začneme realizovať revitalizáciu našich sídlisk – na základe auditu spracujeme projekty pre revitalizáciu jednotlivých štvrtí s cieľom spustiť aspoň jeden revitalizačný projekt v najbližšom volebnom období.

Zeleň a životné prostredie

Nové Mesto je zelenou mestskou časťou, ktorá však dopláca na nedostatočnú starostlivosť o naše stromy či lesy. Zavedieme individuálnu starostlivosť o stromy v pilotných lokalitách a zachováme vinohradníctvo na území našej mestskej časti.

 • passportizácia zelene – dokončíme tento strategický materiál s cieľom identifikovať každý jeden strom v obývaných častiach Nového Mesta a stanoviť jeho zdravotný stav.
 • individuálna starostlivosť o zeleň – každý jeden strom získa svoje vlastné identifikačné číslo a bude mať svoj vlastný plán údržby.
 • zriadime pozíciu mestského záhradníka – ten bude zodpovedný za implementáciu strategických materiálov týkajúcich sa zelene v spolupráci s EkoPodnikom.
 • spracujeme manuál výsadby zelene – týmto materiálom sa bude riadiť nielen mestská časť, ale aj developeri pri náhradnej výsadbe v rámci svojich pozemkov i občania v prípade, že budú chcieť sadiť vo verejnom priestranstve.
 • v rámci územnoplánovacej dokumentácie budeme bojovať za vinohrady – do územného plánu zóny implementujeme čo najširšiu ochranu vinohradov na úpätí Malých Karpát.
 • vytvoríme mestskočastný vinohrad – na základe ekonomickej štúdie zriadime družstvo, ktoré bude spravovať vlastný vinohrad mestskej časti s cieľom zachovať tradíciu vinohradníctva a podporovať rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity.
 • spustíme separovaný zber odpadu z pouličných košov mestskej časti – denne strácame množstvo recyklovateľného materiálu v našich odpadkových košoch. Naučíme sa separovať aj na uliciach.
 • bezodpadové podujatia mestskej časti – vrámci všetkých kultúrnych aj spoločenskych podujatí mestskej časti budeme presadzovať princípy zero waste a minimalizovať množstvo odpadu, ktorý pri podujatiach vzniká.
 • zameriame sa na zadržiavanie vody v území – pri rekonštrukciách ulíc sa zameriame na zvýšenie podielu zelene a opatrenia pre zadržiavanie dažďovej vody.
 • rozvoj lesoparku – v spolupráci s Magistrátom a Mestskými lesmi budeme s citom pre prírodu rozvíjať spoločenské či športové aktivity v lesoparku. Zároveň budeme tlačiť na obmedzenie ťažby s výnimkou odstraňovania kalamít.

Identita a kultúra

S pojmom Novomešťanka a Novomešťan sa dnes stretávame len na pozvánkach na rôzne miestne kultúrne podujatia. Inak sú tieto pomenovania bez obsahu. Naša mestská časť potrebuje svoju samostatnú značku – identitu postavenú na našom kultúrnom a prírodnom bohatstve, priemyselnej histórií a unikátnych obytných komplexoch.

 • identita Nového Mesta – zadefinujeme identitu Nového Mesta, ktorá bude definovať kto sme, čo charakterizuje našu mestskú časť a na čo môžeme byť hrdí. Do procesu zapojíme obyvateľov a obyvateľky mestskej časti v snahe zachytiť jedinečné aspekty histórie a identity mestských štvrtí.
 • spoznajme Nové Mesto – nadviažeme spoluprácu so sprievodcami s cieľom poskytovať pravidelné poznávacie prechádzky po Novom Meste.
 • ochrana toho čo nás charakterizuje – zameriame sa na konzerváciu a revitalizáciu industriálnych, vojenských, vodárenských a ďalších pamätihodností.
 • vytvoríme digitálnu pamät Nového Mesta – zozbierame historické dokumenty, fotografie či iné pramene dokumentujúce minulosť Nového Mesta tú poskytneme verejnosti bezplatne.
 • Nová Tržnica a jej budúcnosť – Nová Tržnica sa stane samostatným právnym subjektom a budeme hľadať spôsoby ako zvýšiť jej trhovnícky a predovšetkým verejnoprospešný charakter.
 • TV Nové Mesto a Hlas Nového Mesta – prehodnotíme zmluvné vzťahy najmä vo vzťahu k TV Nové Mesto a implementujeme zmeny, ktoré posunú Hlas bližšie k objektívnemu informovaniu o dianí v mestskej časti.
 • rôznorodosť v Stredisku kultúry – prehodnotíme program kultúrneho strediska s cieľom zvýšiť rôznorodosť programu pre najrôznejšie vekové či záujmové skupiny.
 • prehodnotíme kultúrny program – cieľom bude zvýšiť kvalitu zážitku a zatraktívnenie jednotlivých podujatí organizovaných mestskou časťou pričom bude preferovaná spolupráca s už vytvorenými značkami ako Cirkul’art, Dobrý trh, Aliancia Nová Tržnica a podobne.
 • vytvoríme program pre pouličné umenie – prostredníctvom uľahčenia byrokracie či malých finančných dotácií podporíme umenie v našich uliciach či už vo forme umeleckých inštalácií alebo predstavení.

Podnikanie a cestovný ruch

Naša mestská časť vlastní množstvo nehnuteľností a spravuje rozsiahly verejný priestor s obrovským potenciálom. Ten využijeme na organizované pravidelných miestnych i celomestských podujatí, alebo na verejnoprospešné podnikanie. Oživíme naše ulice a zároveň zvýšime príjem nášho miestneho rozpočtu.

 • rozvoj nehnuteľností – vypracujeme a zverejníme podnikateľský plán pre jednotlivé nehnuteľnosti v správe mestskej časti akými sú napríklad konská železnica, Nová Tržnica, Vernosť a podobne.
 • vytvoríme značku Nové Mesto – prostredníctvom tejto značky chceme propagovať identitu nielen mestskej časti, ale aj naplniť pojem Novomešťanka či Novomešťan obsahom.
 • oživíme naše štvrte trhmi – nadviažeme spoluprácu s organizátormi Dobrého trhu, Zóny bez peňazí či Nadáciou Cvernovka s cieľom organizovať niekoľkoročne podujatia priamo na novomestských uliciach.
 • ochrana industriálneho dedičstva – v spolupráci s majiteľmi priemyselných areálov budeme hľadať cestu na znovuoživenie či aspoň sprístupnenie ešte stále mnohých priemyselných areálov.
 • podpora start-up komunity – v rámci nehnuteľností mestskej časti vytvoríme priestor pre start-up komunity, coworking alebo podnikateľský hub.
 • spolupráca s podnikateľmi – po vzore zahraničných metropol vytvoríme mechanizmus na združené investície s miestnymi podnikateľmi do ich okolitých ulíc či verejných priestorov.
 • podnikateľský plán pre EkoPodnik – vypracujeme plán ako rozšíriť služby nášho EkoPodniku do ďalších komerčne zaujímavých oblastí s cieľom zlepšiť financovanie tejto spoločnosti a tiež udržať finančné prostriedky v našej mestskej časti.
 • zintenzívnime spoluprácu s partnerskými mestami – dnes chabú spoluprácu s partnerskými mestami prehodnotíme, nájdeme vhodnejších partnerov a zlepšíme spoluprácu najmä v oblasti zdieľania pozitívnych príkladov z praxe.
 • prehodnotíme výhodnosť zmlúv s inými subjektmi – zrealizujeme analýzu zmluvných vzťahov s nájomníkmi či pravidelnými dodávateľmi s cieľom zvýhodniť v zmluvnom vzťahu našu mestskú časť. 

Vzdelávanie a šport

Umiestniť svoje dieťa v novomestskej škôlke je dnes problematické a naše základné školy sa neumiestňujú na popredných miestach v rebríčkoch kvality. Zvýšime kapacity našich škôlok, na ktoré budeme prijímať predovšetkým novomestské deti a posilníme administratívnu podporu našim školám. Učitelia majú učiť a nie vypisovať formuláre.

 • budeme pokračovať v budovaní tried v škôlkach – po analýze demografickej krivky budeme pokračovať v zvyšovaní miest v našich škôlkach s cieľom umiestniť každé dieťa s trvalým pobytom v Novom Meste.
 • vytvoríme podmienky pre vybudovanie ďalších jaslí – na základe ekonomickej a sociálnej analýzy pripravíme projekt druhých novomestských jaslí.
 • kapacitne i personálne posilníme školský úrad – ten by tak mal našim základným školám poskytovať kvalitnejšie služby.
 • posilníme administratívu na školách – cieľom je dosiahnuť stav, keď sa riaditelia škôl budú venovať manažmentu a rozvoju škôl namiesto riešenia byrokracie.
 • zvýhodníme školy aktívne v získavaní zdrojov – školy aktívne vyhľadávajúce sponzorov, prípadne podnikajúce nebudú trestané znižovaním príspevkov zo strany mestskej časti.
 • starostivosť o školské budovy a areály preberie EkoPodnik – ušetríme školám prostriedky tým, že sa o bežnú starostlivosť bude starať náš EkoPodnik.
 • vytvoríme priestor pre zážitkové vzdelávanie – na území Nového Mesta pôsobili a pôsobia osobnosti z mnohých oblastí, ktoré majú našim deťom čo ponúknuť.
 • bezpečný pohyb po školských areáloch – vytvoríme plány dopravnej obslužnosti pre jednotlivé školy, aby mohli rodičia svoje deti bezpečne priviesť pešo prípadne bicyklom či autom.
 • podporíme amatérsky šport – vytvorenie finančného mechanizmu na podporu hokejbalu a ďalších športov na území Nového Mesta.
 • zvýšime podiel športových plôch pre staršie deti – kým počet detských ihrísk je v niektorých štvrtiach Nového mesta dostatočný, chýbajú nám športoviská pre futbal, basketbal, skateboarding a podobne.
 • spolupráca so športovými klubmi – na území Nového Mesta máme Národný hokejový štadión a čoskoro pribudne aj Národný futbalový štadión. S futbalovými klubmi nadviažeme spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania a rekultivácie okolia štadiónov.

Komunitný rozvoj

Ľudia aj celé komunity žijú vedľa seba, ale nepoznajú sa a navzájom sa neobohacujú. Preto chceme rozvíjať vzťah obyvateľov k mestskej časti, k okoliu aj susedom. 

 • zameriame sa na podporu a rozšírenie siete komunitných a rodinných centier – súčasná podpora komunitných a rodinných centier nemá jasné pravidlá, a preto dotáciu z rozpočtu nahradíme plnohodnotnou grantovou schémou. 
 • prepojíme susedov a generácie – podporíme kultúrne a spoločenské programy, ktoré budú prepájať ľudí naprieč sociálnymi skupinami aj medzi generáciami. 
 • otvoríme školské dvory verejnosti – aktívne budeme podporovať využívanie školských dvorov pre stretávanie miestnych komunít a neorganizované športovanie predovšetkým v oblastiach, kde podobné možnosti chýbajú.
 • podporíme medzigeneračnú spoluprácu – vytvoríme prepojenia medzi dennými centrami seniorov, škôlkami a základnými školami s cieľom vytvárať priestor pre spoločné aktivity, ako napríklad spoločné športové dni.
 • pripravíme návod na organizáciu verejných susedských podujatí – pre potreby susedských podujatí pripravíme jednoduchý manuál,  ktorý vysvetlí ako zorganizovať susedské pikniky, posedenia aj menšie koncerty a ako v tom môže pomôcť samospráva. 
 • spracujeme manuál participácie – aktívne zapojíme obyvateľov do plánovania rozvoja mestskej časti, do tvorby verejných priestorov či verejných politík. 

Transparentná samospráva

V snahe priblížiť samosprávu potrebám obyvateľov bude treba sa zamerať na zefektívnenie a sprehľadnenie procesov a umožnenie priamej komunikácie medzi občanom a samosprávou.

 • zrealizujeme audit miestneho úradu – prostredníctvom auditu identifikujeme slabé miesta v organizačnej štruktúre, zrýchlime procesy a posilníme personálnu stránku najmä z pohľadu kvality.
 • skvalitníme povinné zverejňovanie  – súčasťou povinne zverejňovaných dokumentov budú aj prílohy a ďalšia dokumentácia.
 • zavedieme novomestskú ozvučenú dosku – prostredníctvom tohto mechanizmu budeme zbierať spätnú väzbu k strategickým materiálom mestskej časti či územnému plánovaniu.
 • zriadime pozíciu koordinátora pre open data – prostredníctvom open data chceme dodať verejnosti čo najviac informácií o ich mestskej časti, procesoch, financiách a ďalších oblastiach, na základe ktorých sa úrad rozhoduje.
 • sprehľadníme priebeh investičných akcií – prostredníctvom webu si bude môcť každý skontrolovať v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé investičné akcie naplánované v rozpočte.
 • rozhodneme čo ďalej s budovou miestneho úradu – budova na Junáckej je už na hranici životnosti. Na základe ekonomickej štúdie rozhodneme o ďalšej budúcnosti tejto budovy.
 • zavedieme pravidelné stretnutia starostu s občanmi – na základe pravidelného harmonogramu bude možné stretnúť svojho starostu vo svojej štvrti.
 • založíme Občianske fórum – to bude stálym poradným orgánom starostu a bude zložené zo zástupcov jednotlivých novomestských štvrtí.
 • spustíme reformu participatívneho rozpočtu – prostredníctvom nej zaradíme Kanceláriu pre participáciu verejnosti do organizačnej štruktúry úradu, zrevidujeme pravidlá a viac previažeme participatívny rozpočet s kapitálovým rozpočtom mestskej časti.

Verejné priestory

Treba nastaviť nové štandardy pre tvorbu, starostlivosť a údržbu verejných priestorov. Chceme vytvoriť nový systém strarostlivosti o novomestské ulice a zamerať sa na aktívnu prevenciu ako aj účinné formy represie voči vandalizmu.

 • odstránime vonkajšiu reklamu z našich majetkov – využijeme všetky dostupné nástroje na odstránenie bilbordov z plotov škôl, detských ihrísk či v blízkosti Konskej železnice. Úrad i ním zriadené inštitúcie prestanú využívať vonkajšiu reklamu na propagáciu svojich podujatí.
 • pripravíme Manuál tvorby verejných priestorov – ten zadefinuje želaný stav novomestských ulíc, námestí a parkov z pohľadu mobiliáru, použitých povrchov či priestorového usporiadania.
 • zavedieme systém lokálnych údržbárov a správcov verejných priestorov – pôjde o pracovníkov pre konkrétne lokality, ktorí budú sami riešiť jednoduché opravy mobiliára a pri zložitejších prípadoch budú spolupracovať s EkoPodnikom.
 • zvýšime kompetencie inšpektorov verejného poriadku – prostredníctvom inšpektorov budeme denne monitorovať dodržiavanie poriadku a bezpečnosti v našich uliciach. Zároveň ich zbavíme zbytočnej byrokracie.
 • zavedieme čistenie ulíc v celej dĺžke – podľa vopred známeho harmonogramu budeme čistiť ulice vrátane okrajov, kde dnes parkujú autá a za nimi sa hromadia odpadky a špina.
 • zadefinujeme štandard novomestkej ulice – stanovíme kvalitu starostlivosti a údržby, ktorú bude samospráva garantovať na svojom území.
 • zrealizujeme audit verejného osvetlenia – zistíme kde treba osvetlenie opraviť, vymeniť alebo doplniť a identifikujeme miesta, kde sa dnes necítime bezpečne. V spolupráci s Magistrátom a prevádzkarom verejného osvetlenia doplníme osvetlenie na týchto miestach.
 • vytvoríme nové stredisko EkoPodniku – dnes je táto naša spoločnosť roztrúsená po viacerých areáloch. Vybudujeme preto jedno centrálne stredisko s cieľom šetriť náklady a zefektívniť fungovanie EkoPodniku.

Staňte sa súčasťou príbehu

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.