Témy

Témy pre Nové Mesto sme vypracovali na základe rozhovorov s aktívnymi obyvateľkami a obyvateľmi, ale aj odbornou verejnosťou. Nápady a podnety pre zlepšenia sme zbierali aj prostredníctvom dotazníka, do ktorého sa zapojilo 507 respondentov z Nového Mesta.

O témach pre Nové Mesto sa môžete dozvedieť viac aj prostredníctvom nahratých rozhovorov s odborníkmi po kliknutí na tento odkaz.

Filtrovať:

Bojnická

 • V spolupráci s Dopravným podnikom zabezpečíme, aby spoj 57 jazdil štyri-krát za hodinu počas špičky.
 • Zrekonštruujeme miestne športové ihrisko.
 • Zabezpečíme odstránenie čiernych skládok v okolí sídliska.
 • V spolupráci s Istrochemom zabezpečíme zasypanie otvoreného kanálového poklopu súbežného s Bojnickou ulicou.
 • Zabezpečíme spustenie parkovacej politiky na sídlisku.
 • V spolupráci s Magistrátom rozšírime chodník pri Bojnickej a zriadime tu aj cyklotrasu medzi sídliskom a Vajnorskou.

Račianske mýto

 • V spolupráci s Magistrátom zvýšime bezpečnosť chodcov v priestore Račianskeho mýta rozšírením električkových zastávok a peších ostrovov.
 • Spustíme revitalizáciu parku na Račianskom mýte najmä v oblasti obnovenia povrchov chodníkov, mobiliáru a ďalších parkových prvkov.
 • V spolupráci s občianskymi združeniami budeme pracovať s miestnymi ľuďmi bez domova s cieľom zapojiť ich do integračného procesu.
 • V spolupráci s bratislavskou župou zabránime výstavbe výškovej budovy nad parkom.
 • Obnovíme vyťažené detské ihrisko v parku.
 • Skvalitníme starostlivosť o zeleň v parku a spravíme jeho starostlivosť transparentnou.

Trnavské mýto

 • V spolupráci s nájomníkom podchodu budeme hľadať riešenia na rozšírenie kultúrneho a spoločenského využitia podchodu a znížiť podiel komercie.
 • V spolupráci s mimovládnymi organizáciami budeme pracovať s ľuďmi bez domova a ľuďmi trpiacimi závislosťami, ktorí sa pohybujú po Trnavskom mýte.
 • Prostredníctvom územného plánu zóny zabezpečíme ponechanie kultúrno-spoločenskej funkcie Istropolisu.
 • V spolupráci s Magistrátom budeme realizovať povrchové vedenie cyklotrás cez Trnavské mýto.
 • Pripravíme projekt pre bezbariérové povrchové vedenie priechodov pre chodcov cez Trnavské mýto.
 • V prípade realizácie novej železničnej stanice na území Filiálky budeme požadovať prostriedky na adekvátnu rekonštrukciu Trnavského mýta.

Konská železnica

 • Oživíme budovu Konskej železnice na základe výsledkov prebiehajúcej verejnej obchodnej súťaže.
 • Okrem nepravidelných svadobných obradov budeme so železnicami rokovať aj o využití priľahlého parkoviska na príležitostné kultúrno-spoločenské akcie.
 • Časť budovy poskytneme ako coworkingové priestory a pre podnikateľské start-upy.
 • Zrevitalizujeme verejné priestory v okolí konskej železnice, doplníme zeleň ako aj mestský mobiliár.
 • Zlepšíme prepojenie medzi Novou tržnicou a Konskou železnicou.
 • V budove vytvoríme priestory venujúce sa železničiarskej histórií súvisiacej s budovou.

Nová Tržnica

 • Z budovy Tržnice odstránime vonkajšiu reklamu vrátane svetelnej tabule.
 • Obmedzíme prevádzky, ktoré priťahujú skupiny s asociálnymi prejavmi správania.
 • Opravíme schodiská vedúce ku vchodom do Tržnice.
 • Inštitucionálne osamostatníme Novú Tržnicu od Ekopodniku a začneme budovať jej značku.
 • Prehodnotíme obsah Novej Tržnice aj nad rámec trhovníckej funkcie a doplníme ho o kultúrne, spoločenské a komunitné aktivity.
 • Vytvoríme atraktívne ako aj reprezentatívne verejné priestory v okolí Novej tržnice.

Dom kultúry Vajnorská

 • Zmeníme program tak, aby poskytoval priestor všetkým vekovým skupinám.
 • Vytvoríme priestor na vystúpenie začínajúcich kapiel v dome kultúry.
 • Zrevitalizujeme bezprostredné okolie domu kultúry, aby pôsobilo reprezentatívne.
 • Zvýšime komerčné využitie domu kultúry najmä v rámci dennej kongresovej turistiky.
 • Zvýšime podiel programu pre žiakov našich novomestských škôl.
 • Ukončíme využívanie zariadení pre vonkajšiu reklamu a nájdeme lepšie spôsoby na propagáciu podujatí v dome kultúry.

Kuchajda

 • Vyhlásime súťaž na revitalizáciu Kuchajdy a etapovo začneme realizovať vítazný návrh súťaže s cieľom začať najpotrebnejšími prvkami ako je bežecká dráha, zvýšenie počtu vstupov do areálu či rozšírenie chodníkov.
 • Opravíme v súčasnosti chátrajúce mólo.
 • Experimentálne zavedieme celodenné otvorenie areálu s cieľom zvýšiť jeho vyťaženosť a zároveň podporiť jeho dopravnú funkciu.
 • Zlegalizujeme jazdu bicyklom v areáli po vyhradených cestičkách.
 • Pripravíme program prečistenia jazera s cieľom umožniť celoročné kúpanie bez ohrozenia sinicami či ďalšími baktériami.
 • Pripravíme plán na odstránenie oplotenia Kuchajdy s cieľom premeniť ju na štandardný park s celodennou funkciou po vzore Štrkovca.

Železná studienka

 • prostredníctvom územného plánu zóny Horná Mlynská obmedziť výstavbu v tomto vzácnom území
 • v spolupráci s Mestskými lesmi a Magistrátom zrevitalizujeme okolie Červeného mosta ako vstupnú bránu na Železnú studienku
 • odstránime skelet budovy Snežienka a na jej miestne vybudujeme lesnú reštauráciu
 • v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami spustíme plán na vybudovanie prvej lesnej škôlky v Bratislave
 • doplníme cykloturistickú infraštruktúru ako viac cyklostojanov, dostupnú sprchu pre bicykle a podobne
 • nadviažeme spoluprácu so spoločnosťou ESET, ktorá sa stane dôležitým aktérom v okolí Železnej studienky

Slanec

 • v spolupráci s Dopravným podnikom vytvoríme novú autobusovú linku, ktorá obslúži Slanec a rekreačnú časť Peknej cesty
 • na Horskej vytvoríme podmienky pre cykloturistiku a bezpečné dochádzanie do centra ako alternatívu k Račianskej ulici
 • prostredníctvom územného plánu zóny Podhorský pás obmedzíme výstavbu sídlisk vo vinohradoch
 • v priestore Slanca vytvoríme verejné detské ihrisko
 • v okolí štvrte odkúpime časť vinohradov a vytvoríme tu vlastný mestskočastný vinohrad
 • zmapujeme čierne skládky vo vinohradoch a zabezpečíme ich odstránenie

Pomoriny

 • Spracujeme územný plán zóny pre oblasť Pomoriny, ktorý upraví ďalšiu výstavbu vo štvrti v prospech jej obyvateľov.
 • Odstránime čierne skládky v okolí Staviteľskej ulice.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom dobudujeme bezpečné priechody na presun medzi MHD a regionálnou autobusovou dopravou.

Jaskový rad

 • Presadíme premenu cesty na Jaskovom rade na jednosmernú komunikáciu s cieľom utlmiť premávku, vybudovať obojsmernú cyklotrasu a rozšíriť chodník.
 • Aktualizujeme územný plán zóny Podhorský pás, aby sme zabránili výstavbe sídlisk v ešte stále nezastavaných vinohradoch nad Jaskovym radom.
 • V spolupráci s organizáciou OLO upravíme režim stojiska na separovaný zber, aby sa nemenilo na čiernu skládku.
 • Opravíme chodník a vybudujeme schody na Chrasťovej ulici.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime intenzitu spoja č. 44 počas špičiek, aby ho bolo možné využiť aspoň trikrát za hodinu.
 • Pre miestne mladé rodiny vybudujeme detské ihrisko.

Nová doba

 • spustíme pripravený pilotný projekt parkovacej politiky
 • v priestore Novej doby zrealizujeme pilotný projekt individuálnej starostlivosti o stromy
 • v spolupráci s Magistrátom zrealizujeme opatrenia zvyšujúce bezpečnosť chodcov na priechodoch Bajkalskej a Vajnorskej
 • v spolupráci s miestnym futbalovým klubom budeme hľadať priestor pre miestne kultúrnospoločenské akcie či revitalizačné práce v dotyku štadióna
 • vytvoríme dotačný systém pre drobné vylepšenie predzáhradok či dvorov
 • doplníme priechody na križovatky, kde v súčasnosti chýbajú

Mladá garda

 • v rámci rekonštrukcie Račianskej radiály zabezpečíme viac priechodov pre chodcov cez Račiansku a zlepšíme komfort na tých existujúcich.
 • v spolupráci s univerzitou zorganizujeme v areáli Mladej gardy Deň študentstva
 • v rámci parkovacej politiky upravíme parkovanie v okolí Mladej gardy
 • v spolupráci s univerzitou otvoríme širokej verejnosti športoviská a ďalšie služby poskytované študentom
 • v spolupráci s univerzitou vytvoríme priestor na prednášky či prezentácie študentov na našich základných školách
 • v spolupráci s vedením inšternátu budeme hľadať spôsoby ako otvoriť areál pre miestne komunity

Jurajov dvor

 • v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva vysporiadame pozemky v okolí garáži na ulici Pri dvore
 • odstránime čierne skládky z okolia ulice Pri dvore a upravíme zeleň v dotyku ulice
 • v spolupráci s Dopravným podnikom sprístupníme majer na Jurajovom dvore
 • v spolupráci s Dopravným podnikom pripravíme exkurzie po depe MHD pre širokú verejnosť
 • zriadime areál EkoPodniku na pozemku mestskej časti na rohu Bojnickej a Vajnorskej
 • zriadime parkovisko na odťah vrakov na pozemku mestskej časti na rohu Bojnickej a Vajnorskej

Filiálka

 • pripravíme a schválime územný plán zóny Filiálka s cieľom potvrdiť kultúrno-spoločenskú funkciu priestoru po dobudovaní podzemnej železničnej stanice
 • v spolupráci so železnicami vybudujeme dočasný priechod na úrovni Tehelnej ulice
 • v spolupráci so železnicami pripravíme plán na realizáciu občasných verejných akcií na území Filiálky
 • dáme zveriť areál Filiálky do správy mestskej časti Nové Mesto s cieľom udržiavať areál v rámci letnej aj zimnej údržby
 • zvážime zriadenie dočasného psieho výbehu na území Filiálky
 • v spolupráci so železnicami preskúmame možnosti legalizovať parkovanie na území Filiálky

Istrochem

 • schválime územný plán zóny pre Istrochem s cieľom stanoviť víziu pre ďalší rozvoj tohto rozsiahleho areálu
 • so spoločnosťou Istrochem vysporiadame pozemky na príľahlých sídliskách či uliciach
 • so spoločnosťou Istrochem podpíšeme memorandum o spolupráci pri údržbe okolia tohto rozsiahleho priemyselného areálu
 • začneme rokovania o odkúpení bývalého futbalového štadióna Chzjd na Magnetovej s cieľom premeniť ho na športový stánok s kultúrnospoločenskou funkciou
 • v spolupráci s Pamiatkovým úradom preskúmame industriálne dedičstvo v areáli Istrochemu a preskúmame možnosti jeho sprístupnenia
 • v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva zabezpečíme rekonštrukciu Elektrárenskej ulice

Dynamitka

 • v spolupráci s Magistrátom spravíme poriadok s parkovaním na Nobelovej a posunutím jazdných pruhov  uvolniť chodník pre chodcov
 • dobudujeme chodníky na prístupovej ceste k novému sídlisku na Nobelovej
 • vybudujeme výbeh pre psov v miestnom parku, alebo pri garážach na Odborárskej
 • so spoločnosťou Istrochem vysporiadame pozemky na sídlisku, aby bola mestská časť jediným správcom verejných priestorov
 • nadchod s narušenou statikou na Podnikovej nahradíme povrchovým priechodom cez koľajnice
 • v spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja 51 tak, aby v špičkách jazdil štyri-krát za hodinu

Biely kríž

 • zrevitalizujeme detské ihrisko na Skalickej ceste neďaleko garáží
 • schválime územný plán zóny Biely kríž s cieľom priestorovo a výškovo zastabilizovať štvrť
 • vysporiadame pozemky na sídlisku so spoločnosťou Istrochem, aby bola mestská časť jediným správcom verejných priestorov
 • na mieste opustených záhrad nad školou vytvoríme miestny výbeh pre psov
 • dobudujeme chodníky na sídlisku s cieľom oddeliť chodcov od automobilovej premávky
 • v spolupráci so železnicami pripravíme projekt na vytvorenie priameho spojenia medzi sídliskom a Horskou pre peších a cyklistov

Ahoj / Briežky

 • v spolupráci s Magistrátom zabezpečíme nahradenie mačacích hláv asfaltom na Sliačskej
 • skultúrnime vstupy do lesoparku informačnými tabulami a jednoduchým mobilárom
 • prostredníctvom územného plánu Podhorský pás zabezpečíme obmedzenie výstavby sídlisk na území bývalých vinohradov
 • pri vstupe do lesa na Sliačskej umiestnime novomestský cyklopoint s pumpou a jednoduchým cyklonáradím
 • v spolupráci s políciou obmedzíme jazdu automobilov po Horskej
 • v spolupráci s dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja 151 z dvojnásobnej na štvornásobnú intenzitu v špičke

Pasienky

 • spracujeme územný plán zóny s cieľom zaregulovať výstavbu v tomto lukratívnom území
 • v spolupráci s Magistrátom zabezpečíme zvýšenie počtu odpadkových košov v okolí obytných budov pri Bajkalskej
 • zabezpečíme maximálne možné zachovanie športovej funkcie na historicky športových Pasienkoch
 • zvýšime dostupnosť areálu Kuchajda zo strany Pasienkov vytvorením nového vchodu z juhovýchodnej strany
 • v prípade ďalšej výstavby na Pasienkoch zabezpečíme zahustenie zastávok MHD
 • v spolupráci s miestnymi športovými klubmi budeme organizovať komunitné a prípadne aj revitalizačné aktivity na Pasienkoch

Ľudová štvrť

 • doplníme priechody pre chodcov tam kde chýbajú a to najmä v dotyku s Ľudovým námestím
 • prostredníctvom parkovacej politiky stanovíme parkovací režim na jednotlivých uliciach s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov
 • zrekonštruujeme detské ihrisko na Ľudovom námestí
 • v spolupráci so ZŠ Za kasárňou otvoríme školský dvor na víkendové využitie pre rodiny
 • vo štvrti zrealizujeme pilotný program individuálnej starostlivosti o stromy
 • územným plánom zóny zastabilizujeme Ľudovú štvrť v jej dnešnom priestorovom i výškovom rozsahu

Hostinského sídlisko

 • zrevidujeme dopravnú obslužnosť na Kukučínovej s cieľom sprehľadniť výjazdy zo sídliska a dodržiavanie zákonom predpísanej 1,5-metrovej vzdialenosti na chodníku.
 • v spolupráci s Magistrátom prebudujeme križovatku Hálkova – Kukučínova tak, aby bola priechodná pre chodcov a zvýšila sa jej prejazdnosť.
 • doplníme osvetlenie do zelene v okolí OD Slimák
 • v spolupráci s domovými samosprávami zabezpečíme uzamknutie kontajnerov na sídlisku
 • v spolupráci s Magistrátom vysporiadame pozemky na sídlisku s cieľom, aby bolo Nové Mesto jediným správcom územia
 • pre sídlisko spracujeme územný plán zóny s cieľom zabrániť ďalším vežiakom podobným tomu na Letnej

UNITAS

 • do vybudovania novej stanice Filiálka budeme tvrdo vyžadovať od železníc údržiavanie poriadku a bezpečnosti na území Filiálky
 • v spolupráci s Magistrátom budeme tlačiť na prebudovanie Račianskeho mýta najmä z pohľadu bezpečnosti chodcov na električkových zastávkach či ostrovčekoch
 • presunieme regionálnu zastávku na Legionárskej ulici s cieľom ju zlúčiť so zastávkou MHD Račianske mýto na rovnakej ulici
 • v spolupráci s arboristami orežeme stromy tak, aby neclonili verejné osvetlenie
 • dobudujeme detské ihrisko v miestnej škôlke, aby ho mohli deti celoročne využívať
 • vytvoríme vyhradené parkovacie miesta pre pohotovostnú lekáreň na Račianskej s cieľom zvýšiť jej dostupnosť 24 hodín denne

Koliba

 • zabezpečíme a zrekultivujeme vstupy do lesa s cieľom zvýšiť návštevnosť lesoparku a zároveň znížiť nelegálne vjazdy autom do lesov
 • posilníme stavebný úrad s cieľom poskytnúť stavebníkom na Kolibe kvalitnejší servis a zároveň prísnejší dohľad nad súladom stavieb s územným plánom.
 • zastavíme zosúvanie svahu nad Podkolibskou
 • obmedzíme ďalšiu výstavbu v okolí Tupého ulice do vyriešenia dopravy v území
 • vybudujeme chodník pozdĺž Cesty na Kamzík ako alternatívu k lesným cestám ťažko dostupným najmä pre rodičov s kočíkmi
 • zmeníme územný plán zóny Podhorský pás s cieľom obmedziť ďalšie zastavanie Koliby

Horská / ŽST Vinohrady

 • zmeníme územný plán zóny Podhorský pás, aby rešpektoval vinohradnícku funkciu úpätia Malých Karpát.
 • v zeleni medzi Horskou a Račianskou vybudujeme výbeh pre psov.
 • v spolupráci s mimovládnymi organizáciami zabezpečíme, aby neboli ľudia bez domova pohybujúci sa v okolí ŽST Vinohrady hrozbou.
 • spracujeme projekt premeny Rosslerovho lomu na prírodný amfiteáter
 • spracujeme dopravnú štúdiu pre Horskú s cieľom obmedziť prejazd automobilov a vytvoriť tu bezpečnú cyklotrasu
 • v spolupráci s Magistrátom zrevitalizujeme priestor pred hlavným vchodom ŽST Vinohrady

Mierová kolónia

 • zabezpečíme prístup rodičov vezúcich svoje deti do miestnej školy tak, aby neupchávali sídlisko autami
 • v spolupráci s Istrochemom vysporiadame pozemky v okolí sídliska, aby to malo jedného pána
 • zvýšime obslužnosť územia zo strany mestskej polície
 • územným plánom zóny zadefinujeme ďalší vývoj územia v okolí sídliska
 • zvýšime frekvenciu MHD a zapojíme Mierovú kolóniu do siete cyklotrás
 • začneme rokovania s Istrochemom ohľadom odpredaja futbalového štadióna na Magnetovej

 

Teplická

 • zrekonštruujeme chodník popri Račianskej.
 • dosadíme stromy v okolí detských ihrísk, aby tie poskytovali deťom tieň
 • v spolupráci s mimovládnymi organizáciami zabezpečíme, aby ľudia bez domova neznižovali bezpečnos a čistotu na sídlisku
 • v spolupráci s miestnou rehoľou znížime počet návštevníkov omší, ktorí využívajú auto.
 • v spolupráci s bytovými družstvami zabezpečíme uzatvorenie všetkých kontajnerových stojísk na sídlisku
 • v spolupráci s miestnymi developermi zrevitalizujeme Sliačsku ulicu.

Zátišie

 • Oživíme bývalú osvetovú besedu na Makovického ako kultúrno-spoločenský priestor so sociálnou funkciou.
 • Prostredníctvom územného plánu zóny zadefinujeme budúcnosť priemyselných areálov v okolí ulice Pri Dynamitke v spolupráci s miestnymi obyvateľmi.
 • V spolupráci so železnicami vybudujeme bezpečný priechod medzi Pluhovou a Račianskou.
 • Vybudujeme psí výbeh v okolí ŽST Nové Mesto.
 • Spravíme poriadok s parkovaním v rámci parkovacej politiky najmä v okolí Ulice Čsl. Parašutistov a Riazanská.
 • Vyznačíme novomestský cyklookruh po uliciach Zátišie a Pluhová.

Tehelné pole

 • prostredníctvom parkovacej politiky spravíme poriadok s parkovaním aj vo vzťahu k podujatiam organizovaným v miestnych športových stánkoch.
 • doplníme priechody pre chodcov na križovatky bez priechodov.
 • doplníme osvetlenie vo dvore na Vajnorskej 16 a priestor zrevitalizujeme
 • opravíme nedostatky v parčíku na Osadnej pokiaľ ide o osvetlenie, zanedbané stromy či dlažbu
 • prostredníctvom územného plánu zóny zadefinujeme priestor Filiálky ako kultúrno-spoločenský priestor s parkovou funkciou
 • doplníme pitné fontánky na všetky detské ihriská

Kramáre

 • zrealizujeme audit chodníkov a začneme s ich systematickou opravou
 • vytvoríme nové priechody pre priechodcov napríklad cez Vlársku smerom k ministerstvu zdravotníctva či na križovatkách bez priechodov
 • vybudujeme chodník medzi Rozvodnou a Vlárskou
 • vybudujeme venčisko pre psov v štvrti
 • prostredníctvom parkovacej politiky spravíme poriadok s autami v okolí nemocnice, na chodníkoch i križovatkách
 • postupne opravíme schodiská a doplníme ich o rampy pre kočíky a bicykle

Februárka / Pokroky

 • v spolupráci s mimovládnymi organizáciami zabezpečíme, aby ľudia bez domova neobťažovali verejnosť.
 • v štvrti vybudujeme plnohodnotné venčisko pre psov.
 • v rámci parkovacej politiky spravíme poriadok s parkovaním, aby autá neobmedzovali chodcov a neporušovali pravidlá.
 • bežcom vybudujeme jednoduchý bežecký okruh cez štvrť.
 • opravíme schody medzi Piešťanskou a Pionierskou
 • zrekultivujeme ihrisko medzi ulicami Legerského a Šuňavcova

Identita a kultúra

S pojmom Novomešťanka a Novomešťan sa dnes stretávame len na pozvánkach na rôzne miestne kultúrne podujatia. Inak sú tieto pomenovania bez obsahu. Naša mestská časť potrebuje svoju samostatnú značku – identitu postavenú na našom priemyselnom dedičstve a unikátnych obytných komplexoch.

 • identita Nového Mesta – prostredníctvom obsiahleho procesu zadefinujeme identitu Nového Mesta, ktorá bude definovať kto sme, čo charakterizuje našu mestskú časť a na čo môžeme byť hrdí.
 • spoznajme Nové Mesto – nadviažeme spoluprácu so sprievodcami s cieľom poskytovať pravidelné spoznávacie prechádzky po Novom Meste najmä pre Novomešťanky a Novomešťanov.
 • ochrana toho čo nás charakterizuje – zameriame sa na konzerváciu, prípadne revitalizáciu industriálnych, vojenských, vodárenských a ďalších pamätihodností.
 • ako ďalej TV Nové Mesto a Hlas Nového Mesta – prehodnotíme zmluvné vzťahy najmä vo vzťahu k TV Nové Mesto a implementujeme zmeny, ktoré posunú Hlas bližšie k informovaniu o dianí v mestskej časti.
 • rôznorodosť v kultúrnom stredisku – prehodnotíme program kultúrneho strediska s cieľom zvýšiť rôznorodosť programu pre najrôznejšie vekové či záujmové skupiny.
 • Nová Tržnica a jej budúcnosť – Nová Tržnica sa stane samostatným právnym subjektom a budeme hľadať spôsoby ako zvýšiť jej trhovnícky a predovšetkým verejnoprospešný charakter.
 • vytvoríme digitálnu pamät Nového Mesta – zozbierame historické dokumenty, fotografie či iné pramene dokumentujúce minulosť Nového Mesta tú poskytneme verejnosti bezplatne.
 • prehodnotíme kultúrny program – cieľom bude zvýšiť kvalitu zážitku a zatraktívnenie jednotlivých podujatí organizovaných mestskou časťou pričom bude preferovaná spolupráca s už vytvorenými značkami ako Cirkul’art, Dobrý trh, Aliancia Nová Tržnica a podobne.
 • vytvoríme program pre pouličné umenie – prostredníctvom uľahčenia byrokracie či malých finančných dotácií podporíme umenie v našich uliciach či už vo forme umeleckých inštalácií alebo predstavení.

Podnikanie a cestovný ruch

Naša mestská časť vlastní množstvo nehnuteľností a spravuje rozsiahly verejný priestor s obrovským potenciálom. Ten využijeme na organizované pravidelných miestnych i celomestských podujatí, alebo na verejnoprospešné podnikanie. Oživíme naše ulice a zároveň zvýšime príjem nášho miestneho rozpočtu.

 • rozvoj nehnuteľností – vypracujeme a zverejníme podnikateľský plán pre jednotlivé nehnuteľnosti v správe mestskej časti akými sú napríklad konská železnica, Nová Tržnica, Vernosť a podobne.
 • vytvoríme značku Nové Mesto – prostredníctvom tejto značky chceme propagovať identitu nielen mestskej časti, ale aj naplniť pojem Novomešťanka či Novomešťan obsahom.
 • oživíme naše štvrte trhmi – nadviažeme spoluprácu s organizátormi Dobrého trhu, Zóny bez peňazí či Nadáciou Cvernovka s cieľom organizovať niekoľkoročne podujatia priamo na novomestských uliciach.
 • ochrana industriálneho dedičstva – v spolupráci s majiteľmi priemyselných areálov budeme hľadať cestu na znovuoživenie či aspoň sprístupnenie ešte stále mnohých priemyselných areálov.
 • podpora start-up komunity – v rámci nehnuteľností mestskej časti vytvoríme priestor pre start-up komunity, coworking alebo podnikateľský hub.
 • spolupráca s podnikateľmi – po vzore zahraničných metropol vytvoríme mechanizmus na združené investície s miestnymi podnikateľmi do ich okolitých ulíc či verejných priestorov.
 • podnikateľský plán pre EkoPodnik – vypracujeme plán ako rozšíriť služby nášho EkoPodniku do ďalších komerčne zaujímavých oblastí s cieľom zlepšiť financovanie tejto spoločnosti a tiež udržať finančné prostriedky v našej mestskej časti.
 • zintenzívnime spoluprácu s partnerskými mestami – dnes chabú spoluprácu s partnerskými mestami prehodnotíme, nájdeme vhodnejších partnerov a zlepšíme spoluprácu najmä v oblasti zdieľania pozitívnych príkladov z praxe.
 • prehodnotíme výhodnosť zmlúv s inými subjektmi – zrealizujeme analýzu zmluvných vzťahov s nájomníkmi či pravidelnými dodávateľmi s cieľom zvýhodnotiť v zmluvnom vzťahu našu mestskú časť. 

Zeleň a životné prostredie

Nové Mesto je zelenou mestskou časťou, ktorá však dopláca na nedostatočnú starostlivosť o naše stromy či lesy. Zavedieme individuálnu starostlivosť o stromy v pilotných lokalitách a zachováme vinohradníctvom na území našej mestskej časti.

 • passportizácia zelene – dokončíme tento strategický materiál s cieľom identifikovať každý jeden strom v obývaných častiach Nového Mesta a stanoviť jeho zdravotný stav.
 • individuálna starostlivosť o zeleň – každý jeden strom získa svoje vlastné identifikačné číslo a bude mať svoj vlastný plán údržby.
 • zriadime pozíciu mestského záhradníka – ten bude zodpovedný za implementáciu strategických materiálov týkajúcich sa zelene v spolupráci s EkoPodnikom.
 • spracujeme manuál výsadby zelene – týmto materiálom sa bude riadiť nielen mestská časť, ale aj developeri pri náhradnej výsadbe v rámci svojich pozemkov i občania v prípade, že budú chcieť sadiť vo verejnom priestranstve.
 • v rámci územnoplánovacej dokumentácie budeme bojovať za vinohrady – do územného plánu zóny implementujeme čo najširšiu ochranu vinohradov na úpätí Malých Karpát.
 • vytvoríme mestskočastný vinohrad – na základe ekonomickej štúdie zriadime družstvo, ktoré bude spravovať vlastný vinohrad mestskej časti s cieľom zachovať tradíciu vinohradníctva a podporovať rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity.
 • spustíme separovaný zber odpad z pouličných košov mestskej časti – denne strácame množstvo recyklovateľného materiálu v našich odpadkových košov. Naučíme sa separovať aj na uliciach.
 • zlepšíme turistické podmienky na všetkých vstupoch do lesoparku – Nové Mesto má obrovský dar v lesoparku, ktorý je však na prvý pohľad ťažko dostupný a vstupy do neho sú málo atraktívne i bez potrebnej infraštruktúry.
 • rozvoj lesoparku – v spolupráci s Magistrátom a Mestskými lesmi budeme s citom pre prírodu rozvíjať spoločenské či športové aktivity v lesoparku. Zároveň budeme tlačiť na obmedzenie ťažby s výnimkou odstraňovania kalamít.

Vzdelávanie

Umiestniť svoje dieťa v novomestskej škôlke je dnes problematické a naše základné školy sa neumiestňujú na popredných miestach v rebríčkoch kvality. Zvýšime kapacity našich škôlok, na ktoré budeme prijímať predovšetkým novomestské deti a posilníme administratívnu podporu našim školám. Učitelia majú učiť a nie vypisovať formuláre.

 • budeme pokračovať v budovaní tried v škôlkach – po analýze demografickej krivky budeme pokračovať v zvyšovaní miest v našich škôlkach s cieľom umiestniť každé dieťa s trvalým pobytom v Novom Meste.
 • vytvoríme podmienky pre vybudovanie ďalších jaslí – na základe ekonomickej a sociálnej analýzy pripravíme projekt druhých novomestských jaslí.
 • kapacitne i personálne posilníme školský úrad – ten by tak mal našim základným školám poskytovať kvalitnejšie služby.
 • posilníme administratívu na školách – cieľom je dosiahnuť stav, kedy sa riaditelia škôl budú venovať manažmentu a rozvoju škôl namiesto riešenia byrokracie.
 • zvýhodníme školy aktívne v získavaní zdrojov – školy aktívne vyhľadávajúce sponzorov, prípadne podnikajúce nebudú trestané znižovaním príspevkov zo strany mestskej časti.
 • zvýhodníme deti Novomešťanov – zavedieme pravidlo, kedy budú na naše školy prijímané deti z iných častí mesta až po tom ako sme uspokojili prihlášky z Nového Mesta.
 • starostivosť o školské budovy a areály preberie EkoPodnik – ušetríme školám prostriedky tým, že sa o bežnú strarostlivosť bude starať náš EkoPodnik.
 • vytvoríme priestor pre zážitkové vzdelávanie – na území Nového Mesta pôsobili a pôsobia osobnosti z mnohých oblastí, ktorí majú našim deťom čo ponúknuť.
 • bezpečný pohyb po školských areáloch – vytvoríme plány dopravnej obslužnosti pre jednotlivé školy, aby mohli rodičia svoje deti bezpečne priviesť pešo prípadne bicyklom či autom.

Šport

Univerzálny prístup k športovým aktivitám je dôležitý z pohľadu verejného zdravia ako aj produktívneho trávenia voľného času a možnosti socializácie mladých.

 • stabilizácia novomestského športového klubu – odkúpenie pozemku pod súčasným štadiónom od Magistrátu hlavného mesta a zvýšenie finančnej podpory pre náš klub s cieľom rozšíriť futbal o ďalšie športy.
 • podpora amatérskeho športu – vytvorenie finančného mechanizmu na podporu hokejbalu a ďalších športov na území Nového Mesta.
 • zvýšime podiel športových plôch pre staršie deti – kým počet detských ihrísk je v niektorých štvrtiach Nového mesta dostatočný, chýbajú nám športoviská pre futbal, basketbal, skateboarding a podobne.
 • otvoríme školské dvory verejnosti – aktívne budeme podporovať využívanie školských dvorov pre neorganizované športovanie predovšetkým v oblastiach, kde podobné možnosti chýbajú.
 • zrevidujeme organizačné poriadky detských ihrísk – cieľom je redukovať rôzne zákazy i obmedzenia a zvýšenie možností ako zrekonštruované ihriská využívať.
 • spolupráca so športovými klubmi – na území Nového Mesta máme národný hokejový štadión a čoskoro pribudne aj národný futbalový štadión. S futbalovými klubmi nadviažeme spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania a rekultivácie okolia štadiónov.
 • podpora medzigeneračnému športovaniu – vytvoríme prepojenia medzi domovmi seniorov a základnými školami s cieľom vytvárať priestor pre spoločné športové dni.
 • skvalitníme možnosti športovania na školských dvoroch – budeme investovať prostriedky do opravy dnešného vybavenia a dobudovania ďalších športových možností najmä pre nenáročné športy.
 • rozbeháme Nové mesto – zvýšime počet bežeckých okruhov nielen v parkoch či školských ihriskách, ale priamo na sídliskách.

Hospodárenie a transparentná samospráva

V snahe priblížiť samosprávu potrebám obyvateľov bude treba sa zamerať na zefektívnenie a sprehľadnenie procesov a umožnenie priamej komunikácie medzi občanom a samosprávou.

 • zrealizujeme audit miestneho úradu – prostredníctvom identifikujeme slabé miesta v organizačnej štruktúre, zrýchlime procesy a posilníme personálnu stránku najmä z pohľadu kvality.
 • skvalitníme povinné zverejňovanie  – súčasťou povinne zverejňovaných dokumentov budú aj prílohy a ďalšia dokumentácia.
 • zavedieme novomestskú ozvučenú dosku – prostredníctvom tohto mechanizmu budeme zbierať spätnú väzbu k strategickým materiálom mestskej časti či územnému plánovaniu.
 • zriadime pozíciu koordinátora pre open data – prostredníctvom open data chceme dodať verejnosti čo najviac informácií o ich mestskej časti, procesoch, financiách a ďalších oblastiach, na základe ktorých sa úrad rozhoduje.
 • sprehľadníme priebeh investičných akcií – prostredníctvom webu si bude môcť každý skontrolovať v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé investičné akcie naplánované v rozpočte.
 • rozhodneme čo ďalej s budovou miestneho úradu – budova na Junáckej je už na hranici životnosti. Na základe ekonomickej štúdie rozhodneme o ďalšej budúcnosti tejto budovy.
 • zavedieme pravidelné stretnutia starostu s občanmi – na základe pravidelného harmonogramu bude možné stretnúť svojho starostu vo svojej štvrti.
 • založíme Občianske fórum – to bude stálym poradným orgánom starostu a bude zložené zo zástupcov jednotlivých novomestských štvrtí.
 • spustíme reformu participatívneho rozpočtu – prostredníctvom nej zaradíme Kanceláriu pre participáciu verejnosti do organizačnej štruktúry úradu, zrevidujeme pravidlá a viac previažeme participatívny rozpočet s kapitálovým rozpočtom mestskej časti.

Čistota a bezpečnosť

Treba nastaviť nové štandardy pre starostlivosť a údržbu a zamerať sa na aktívnu prevenciu ako aj účinné formy represie voči vandalizmu.

 • skvalitníme prácu s ľuďmi bez domova – v spolupráci s mimovládnymi organizáciami výrazne zlepšíme prácu s ľuďmi bez domova s cieľom dostať ich z našich parkov i verejných priestorov a späť do života.
 • zavedieme systém lokálnych údržbárov – pôjde o pracovníkov s vyznačenými revírmi, ktorí budú sami riešiť jednoduché opravy mobiliára a pri zložitejších prípadoch budú spolupracovať s EkoPodnikom.
 • zvýšime kompetencie inšpektorov verejného poriadku – prostredníctvom inšpektorov budeme denne monitorovať dodržiavanie poriadku a bezpečnosti v našich uliciach. Zároveň ich zbavíme zbytočnej byrokracie.
 • zavedieme čistenie ulíc v celej dĺžke – podľa vopred známeho harmonogramu budeme čistiť ulice vrátane okrajov, kde dnes parkujú autá a za nimi sa hromadia odpadky i špina.
 • zadefinujeme štandard novomestkej ulice – ten jasne napríklad stanoví úroveň mobiliáru, povrchov chodníkov či ciest, ktorú chceme postupne dosiahnuť na všetkých uliciach a následne ju udržiavať.
 • zrealizujeme audit verejného osvetlenia – prostredníctvom toho identifikujeme miesta, kde sa dnes necítime bezpečne. V spolupráci s Magistrátom a prevádzkarom verejného osvetlenia doplníme osvetlenie na týchto miestach.
 • odstránime všetky čierne skládky – Nové Mesto sa stane prvou mestskou časťou bez čiernych skládok. Tie sa stanú minulosťou na pozemkoch mestskej časti, nevysporiadaných pozemkoch a na súkromných pozemkoch budeme ich prítomnosť postihovať pokutami.
 • vytvoríme novomestský Zberný dvor – naša mestská časť bude mať svoj vlastný zberný dvor, kde bude možné odložiť všetky nepotrebné odpady.
 • vytvoríme nové stredisko EkoPodniku – dnes je táto naša spoločnosť roztrúsená po viacerých areáloch. Vybudujeme preto jedno centrálne stredisko s cieľom šetriť náklady a zefektívniť fungovanie EkoPodniku.

Výstavba

Nové projekty bude treba riešiť v kontexte celej mestskej časti, v náväznosti na existujúce štruktúry a jasne zadefinované priority.

 • schválenie územných plánov zón – ÚPZ detailnejšie zadefinujú ďalší rozvoj územia nielen v zastavaných územiach, ale tzv. „rozvojových územiach“ akými sú Filiálka, Račianska ulica či areál Istrochemu.
 • vytvoríme fond pre príspevky na rozvoj – peniaze od developerov nebudú končiť rozpočte roztrúsené po kapitolách, ale ich využitie bude transparentne zadefinované a investované budú v okolí nových projektov.
 • personálne posilníme stavebný úrad – dnes je stavebný úrad výrazne preťažený čo spôsobuje komplikácie najmä drobným stavebníkom.
 • obnovíme inštitút hlavného architekta – ten bude mať spolu s rozšíreným tímom na starosti nielen diskusie s developermi, ale aj participatívne plánovanie či tvorbu strategických dokumentov.
 • spíšeme Manuál tvorby uličných priestorov – ten zadefinuje želaný stav novomestských ulíc z pohľadu mobiliáru, použitých povrchov či priestorového usporiadania.
 • zadefinujeme výškovú reguláciu v Novom Meste – tento odporúčací dokument zadefinuje panorámu našej mestskej časti s cieľom zabrániť narastaniu výskových budov ako „húb po daždi“.
 • vypracujeme audit novomestských sídlisk – väčšina z nás býva na sídliskách, do ktorých sa dlhodobo neinvestuje nad rámec drobných opráv či výmeny sietí. Chceme vedieť v akom stave naše sídliská sú.
 • vypracujeme a začneme realizovať revitalizáciu našich sídlisk – na základe auditu spracujeme projekty pre revitalizáciu jednotlivých štvrtí s cieľom spustiť aspoň jeden revitalizačný projekt v najbližšom volebnom období.
 • odstránime vonkajšiu reklamu z našich majetkov – využijeme všetky dostupné nástroje na odstránenie bilbordov z plotov škôl, detských ihrísk či v blízkosti konskej železnice. Úrad i ním zriadené inštitúcie budú prestanú využívať vonkajšiu reklamu na propagáciu svojich podujatí.

Doprava

V budúcnosti bude treba nájsť novú rovnováhu medzi jednotlivými spôsobmi dopravy tak, aby sa zvýšila bezpečnosť, kvalita životného prostredia a predovšetkým pohoda v meste.

 •  spustenie parkovacej politiky – na celom území Nového Mesta spustíme parkovaciu politiku, ktorá uprednostní Novomešťanky a Novomešťanov.
 • chôdza bez bariér – na území Nového Mesta zrealizujeme audit bariérovosti a systematicky odstránime obrubníky i ďalšie prekážky brániace chodcom v pohybe.
 • rozbicyklujeme mestskú časť – dopracujeme novomestskú cyklostratégiu a začneme budovať plnohodnotné cyklotrasy.
 • dôstojné cestovanie MHD – zhromaždíme zoznam nedostatkov najmä na novomestských zastávkach hromadnej dopravy a v spolupráci s Dopravným podnikom ich budeme odstraňovať.
 • budovanie parkovacích domov – vypracujeme ekonomickú štúdiu budovania parkovacích domov na území Nového Mesta s cieľom vybudovať aspoň jeden parkovací dom v najbližšom volebnom období.
 • parkovanie na vyznačených parkovacích miestach – v rámci spustenia parkovacej politiky zabezpečíme vyznačenie parkovacích miest na všetkých novomestských uliciach čím ukončíme polemiku, kde sa parkovať smie a kde nie.
 • audit pešieho pohybu – vypracujeme audit pešieho pohybu po Novom Meste s cieľom spraviť chôdzu medzi jednotlivými štvrťami bezpečnú, pohodlnú a príjemnú.
 • preferencia MHD – vypracujeme audit využívania MHD na území Nového Mesta s cieľom prispôsobiť grafikon a kultúru cestovania Novomešťankám i Novomešťanom.
 • revitalizácia električkových radiál – v spolupráci s Magistrátom zabezpečíme, aby revitalizácia električkových radiál na Vajnorskej i Račianskej podporila všetky druhy dopravy v okolí.

Staňte sa súčasťou príbehu

Prispejte finančne