Výsledky dotazníkového prieskumu

V rámci prípravy kampane sme sa rozhodli zrealizovať dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo bližšie spoznať novomestské štvrte a preskúmať silné aj slabé stránky života v nich. Kompletnú správu s výsledkami dotazníkového prieskumu si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

 

Zber dát sme realizovali v období medzi augustom 2017 a januárom 2018. Dáta sme zbierali s dobrovoľníkmi priamo v teréne, v uliciach Nového Mesta, ako aj cez online formulár. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 508 respondentov – obyvateľov a obyvateliek Nového Mesta.

Vo vzorke respondentov bolo rovnomerné zastúpenie pohlaví 54% žien a 45% mužov. Medzi respondentmi bola najsilnejšie zastúpená skupina obyvateľov vo veku medzi 25 – 44 rokov. Táto skupina tvorila až 75% všetkých respondentov. Druhou najsilnejšie zastúpenou skupinou (13%) boli obyvatelia a obyvateľky vo veku medzi 45 – 64 rokov. Seniori vo veku nad 65 rokov tvorili 5% respondentov a 6% respondentov tvorili mladí ľudia vo veku medzi 15 – 25 rokov.

V dotazníku sme zisťovali lokalitu, resp. štvrť, v ktorej respondenti bývajú. Najviac respondentov (22%) uviedlo ako svoju štvrť Pokrok, známu aj ako Februárka alebo Šarapi. 18% respondentov bolo z Tehelného pola a 10% uviedlo ako svoju štvrť Zátišie.

 

V dotazníkovom prieskume sme skúmali 3 témy / otázky, na ktoré mali respondenti formulovať svoj názor:

  • Miesta v mojej štvrti, ktoré rád / rada navštevujem (sú príjemné, zaujímavé, jedinečné a pod.)
  • 3 problémy v mojej štvrti, ktoré ma najviac trápia
  • 3 zmeny, ktoré by som spravil / spravila v mojej štvrti, keby som mal / mala čarovný prútik
Dobré a zaujímavé miesta

Prvá otázka bola zameraná na dobré či zaujímavé miesta v okolí bydliska respondentov. Snahou bolo nielen zistiť konkrétne miesta, ktoré ľudia vyhľadávajú, ale aj preskúmať kvality a hodnoty, ktoré respondenti vo svojom okolí vnímajú. Respondenti mohli na túto otázku uviesť ľubovoľný počet odpovedí.

Najčastejšou odpoveďou na túto otázku boli miesta v bratislavskom Lesoparku. Až 47% respondentov uviedlo ako odpoveď lesy, Lesopark, Malé Karpaty alebo niektorú z konkrétnych lokalít v lesoch mestskej časti. Viac ako polovica z týchto respondentov uviedla ako obľúbené miesto lesy okolo Koliby a Kamzíka. Medzi obľúbenými miestami sa opakovali aj Železná studnička, Pekná cesta a Kačín.

Obľúbenou lokalitou Novomešťanov je Kuchajda so svojimi športovo-rekreačnými možnosťami. Tú vo svojej odpovedi uviedlo až 32% respondentov.

Medzi najobľúbenejšími lokalitami sa objavil aj park na Račianskom mýte. Ľudia radi navštevujú tunajšie ihrisko či lokálne pohostinstvá. Park na Račianskom mýte uviedlo ako miesto, ktoré radi navštevujú, až 21% respondentov.

Takmer 15% respondentov uviedlo ako miesto, kam radi chodia, novomestské vinohrady. Tie postupne ustupujú novej výstavbe, no stále sú dostupným a obľúbeným miestom na prechádzky v prírode.

Medzi ostatnými obľúbenými miestami sa opakoval nový park Jama, detské ihriská Nová Doba, Osadná či Hálkova, kúpalisko Tehelné pole, Nová Tržnica a Freshmarket. Medzi obľúbenými štvrťami vhodnými na prechádzky sa opakovalo Tehelné pole a Ľudová štvrť s malebnou zástavbou rodinných domov a Ľudovým námestím.

 

Zozbierané informácie poslúžili ako podklad pre vydanie Mapy dobrých miest a zaujímavostí mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Problémy, ktoré Novomešťanov najviac trápia

V druhej otázke sme zisťovali, ktoré problémy ľudia v súčasnosti naviac vo svojich štvrtiach vnímajú. Otázka bola otvorená a pýtali sme sa na tri najpálčivejšie problémy. Otázku sme hodnotili vo vzťahu k jednotlivým štvrtiam, ako aj celkovo na celú mestskú časť.

Pri celkovom hodnotení sa ako najpálčivejší problém mestskej časti ukázali nedostatky spojené s peším pohybom. Ľudia vnímali ako problém rozbité či chýbajúce chodníky, množstvo bariér na peších trasách ako aj chodníky obsadené parkujúcimi autami. Problém, ktorý súvisel s peším pohybom po mestskej časti uviedlo vo svojej odpovedi až 31% respondentov v našom prieskume. Podmienky pre peších výrazne hodnotili ako zlé napríklad obyvatelia Bieleho Kríža, Dynamitky, Koliby či Kramárov. Tento problém sme však identifikovali ako vážny takmer vo všetkých štvrtiach.

Druhá kategória problémov, ktoré sa najčastejšie opakovali, súvisela s parkovaním v mestskej časti. Respondenti sa sťažovali či už na málo parkovacích miest, chaos v parkovaní alebo chýbajúcu parkovaciu politiku. Problémy súvisiace s parkovaním vo svojich odpovediach uvádzalo takmer 30% respondentov. Tento problém bol prítomný v odpovediach respondentov zo všetkých štvrtí, výrazne však dominoval vo štvrti Tehelné pole, Pokrok, Medzi mýtami a na Kramároch.

Veľkou témou boli aj zanedbané verejné priestory. Ľudí trápil stav verejných priestorov na Trnavskom mýte, na Filiálke, Račianskom mýte a zlý stav parkov či ihrísk. Kriticky vnímali zanedbaný a zničený mestský mobiliár či zlé osvetlenie verejných priestorov. Až 20% respondentov uviedlo zanedbané či nekvalitné verejné priestory ako jeden z najpálčivejších problémov, ktoré v mestskej časti vnímajú. Okrem toho 6% respondentov sa sťažovalo na zanedbaný stav niektorých budov – Nová Tržnica, Istropolis, ŽST Vinohrady či Osvetová beseda na Makovického.

Ďalšou kategóriou boli problémy súvisiace s aktuálnymi developerskými projektmi. Obyvatelia vnímali ako problém intenzívnu výstavbu, zahusťovanie lokalít a najmä vyjadrovali obavy z neriešenia nárastu automobilovej dopravy, ktorú bude nevyhnutne nová výstavba generovať. Až 18% opýtaných spomenulo tento typ problémov ako jeden z tých, ktoré ich najviac trápia. Intenzívna výstavba trápila najmä obyvateľov Pokroku, Koliby a Bieleho Kríža.

Štvrtý okruh odpovedí na otázku čo respondentov najviac trápi v ich okolí sa týkal asociálnych prejavov správania na verejnosti. Ľudia uvádzali ako problém ľudí bez domova, či asociálne skupiny obyvateľov, ktoré popíjajú na verejnosti, robia hluk, špinia svoje okolie alebo vykonávajú potrebu na uliciach a v parkoch. Tento problém uviedlo ako jeden z najzávažnejších takmer 18% opýtaných. Najvýraznejší sa tento problém ukázal vo štvrtiach Pokrok, medzi Račianskym a Trnavským mýtom, na Hostinského sídlisku a na Zátiší.

16% opýtaných pomenovalo ako vážny problém znečistenie ulíc. Obyvatelia veľmi negatívne vnímali znečistenie ulíc odpadkami, znečistenie parkov či detských ihrísk alebo existenciu čiernych skládok v mestskej časti. K tejto téme možno pridať aj tému nedostatočného počtu odpadkových košov, vrecúšok na psie exkrementy či neuspokojivého stavu kontajnerových stojísk. Konkrétne tieto veci videlo ako problém ďalších 8% respondentov.

Medzi ďalšie veľmi často spomínané problémy patrili nedostatok zelene alebo zlý stav zelene (14%), chýbajúce cyklotrasy (14%) a zlý stav ciest (12%).

Z ostatných spomínaných problémov možno ešte uviesť zlú dopravnú situáciu na cestách, hlučnosť a prašnosť prostredia, chýbajúce spoje či málo dostupnú MHD, chýbajúce výbehy pre psov alebo občiansku vybavenosť.

Pri hodnotení otázky vo vzťahu k jednotlivým štvrtiam sme zistili, že každá štvrť má svoju špecifickú kombináciu problémov, ktoré ľudia považujú za dôležité riešiť. Zistenia tak umožňujú nastaviť priority nielen pre celú mestskú časť, ale zacieliť opatrenia aj na jednotlivé štvrte.

 

Grafické zobrazenie vnímania problémov respondentmi v jednotlivých štvrtiach.
Dôležité zmeny

V tretej otázke sme chceli zmapovať nápady a podnety ľudí ohľadom toho čo by chceli v mestskej časti zmeniť či zlepšiť. Chceli sme vedieť 3 veci, ktoré by spravili keby mali čarovný prútik, čiže keby mali neobmedzené možnosti a mohli zmeniť čokoľvek bez ohľadu na peniaze a kompetencie.

Najviac odpovedí sa týkalo obnovy a budovania nových kvalitných verejných priestorov. 29% ľudí považovalo za dôležité zveľadenie kľúčových verejných priestorov predovšetkým na Trnavskom a Račianskom mýte či vytváranie nových peších zón. Témou bolo aj oživovanie verejných priestorov a vnútroblokov v rámci obytných celkov. Okrem toho by si ľudia želali rekonštruovať alebo budovať nové ihriská, športoviská a školské dvory. Veľa podnetov sa týkalo predovšetkým revitalizácie parku na Račianskom mýte, priestoru Filiálky, Trnavského mýta a napríklad aj Kuchajdy.

Až 26% respondentov uviedlo ako jedno zo svojich želaní viac zelene, viac stromov alebo viac parkov. Viackrát sa opakoval nápad na zazelenenie električkových tratí alebo zelené strechy. Za dôležitú respondenti považovali aj ochranu zelene a to vrátane lesov a vinohradov.

Veľkú skupinu odpovedí tvorili želania ohľadom zlepšenia podmienok pre chodcov. 21% obyvateľov a obyvateliek mestskej časti by si želalo opraviť a debarierizovať chodníky, vytvoriť bezpečné trasy a priechody pre chodcov. Pre obyvateľov Bieleho Kríža, Gaštanového hájika a Dimitrovky bola napríklad špecificky dôležitá oprava nadchodov ponad železničnú trať, či vybudovanie pohodlných a bezpečných peších trás medzi štvrťami.

Parkovanie je veľkou témou, ukázalo sa to už v otázke zameranej na mapovanie problémov. V otázke čo by ľudia zmenili keby mohli, sa až 21% odpovedí týkalo riešenia parkovania, zavedenia nových pravidiel – parkovacej politiky či rezidenčného parkovania. Ďalších 12% respondentov by si želalo vytvorenie nových parkovísk, vybudovanie parkovacích domov alebo záchytných parkovísk. Podnety na zlepšenie parkovania,zavedenie nových pravidiel a rezidenčného parkovania boli výraznejšie prítomné u respondentov z Tehelného pola, Pokroku, či Kramárov, kde sa opakovala vo zvýšenom počte aj požiadavka na budovanie podzemných garáží alebo záchytných parkovísk.

17% respondentov by si želalo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry. Radi by videli nové, bezpečné cyklotrasy a súvisiace vybavenie. Tie požadovali predovšetkým respondenti z Tehelného pola, Pokroku, Zátišia a Ľudovej štvrte.

Takmer 14% odpovedí sa týkalo riešenia novej výstavby. V súčasnosti na viacerých miestach v mestskej časti prebieha intenzívna výstavba obytných súborov a stavebná činnosť významne ovplyvňuje kvalitu bývania v niektorých lokalitách (Biely Kríž, Pokrok, Koliba). To sa odrazilo aj na želaniach obyvateľov. Navyše ľudia vnímajú, že napriek tomu, že pribúda množstvo bytov a administratívnych objektov, fungovanie štvrtí sa rieši len minimálne a to najmä z pohľadu riešenia dopravy. Veľa želaní sa týkalo obmedzenia, zastavenia alebo lepšej regulácie developerských projektov.

Ďalších 14% odpovedí sa týkalo čistejších ulíc. Respondenti chceli dôslednejšie čistenie ulíc, viac odpadkových košov, alebo riešenie kontajnerových stojísk tak, aby neboli dôvodom znečistenia okolia.

Silnou témou bola aj požiadavka na riešenie dopravy, prijatie opatrení na upokojenie dopravy, zlepšenie prejazdnosti komunikácií či zníženie počtu áut. Rôzne opatrenia v tomto smere uviedlo 12% respondentov. Rovnaký počet respondentov požadoval opravu ciest v mestskej časti.

Z ostatných opakujúcich sa odpovedí na túto otázku možno uviesť požiadavky na zlepšenie kvality MHD (pridanie spojov, dodržiavanie harmonogramu, dobudovanie prístreškov), rekonštrukciu verejných budov (Nová Tržnica, Vernosť), zriadenie výbehov pre psov či riešenie problematiky ľudí bez domova (nízkoprahy, terénni pracovníci, častejšie policajné hliadky).

Grafické zobrazenie podnetov na zlepšenie podľa jednotlivých štvrtí.

 

Staňte sa súčasťou príbehu

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.